การเปิดเผยข้อมูลบริษัท (ข้อมูลประจำปี 2562)

ข้อมูลประจำปี : 2560 | 2561

  • รายการเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลดำเนินงาน ปี 2562 ไตรมาส 1
  • ส่วนที่ 1 การรับรองความถูกต้องของข้อมูลที่เปิดเผย 
         1. ความเพียงพอของเงินกองทุนบริษัท
         2. รายงานทางการเงิน :  งบการเงินประจำไตรมาสที่ 1 / 2562 ที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานแล้ว