รายงานเปิดเผยข้อมูลตามประกาศ คปภ.

ข้อมูลฐานะการเงินและผลดำเนินงาน ปี 2559 - 2566 บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลฐานะการเงินและผลดำเนินงาน ปี 2566

ปผช.รายปี 2566

ปผช. รายไตรมาส 3/2566 : งบการเงิน :

ปผช. รายไตรมาส 2/2566 : งบการเงิน :

ปผช. รายไตรมาส 1/2566 : งบการเงิน :

ข้อมูลฐานะการเงินและผลดำเนินงาน ปี 2565

ปผช.รายปี 2565

ปผช. รายไตรมาส 3/2565 : งบการเงิน :

ปผช. รายไตรมาส 2/2565 : งบการเงิน :

ปผช. รายไตรมาส 1/2565 : งบการเงิน :

ข้อมูลฐานะการเงินและผลดำเนินงาน ปี 2564

ปผช.รายปี 2564

ปผช. รายไตรมาส 3/2564 : งบการเงิน :

ปผช. รายไตรมาส 2/2564 : งบการเงิน :

ปผช. รายไตรมาส 1/2564 : งบการเงิน :

ข้อมูลฐานะการเงินและผลดำเนินงาน ปี 2563

ปผช.รายปี 2563

ปผช. รายไตรมาส 3/2563 : งบการเงิน :

ปผช. รายไตรมาส 2/2563 : งบการเงิน :

ปผช. รายไตรมาส 1/2563 : งบการเงิน :

ข้อมูลฐานะการเงินและผลดำเนินงาน ปี 2562

ปผช.รายปี 2562

ปผช. รายไตรมาส 3/2562: งบการเงิน :

ปผช. รายไตรมาส 2/2562: งบการเงิน :

ความเพียงพอของเงินกองทุนบริษัท : งบการเงิน :