สหกรณ์ผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก

ลำดับที่ รายชื่อสหกรณ์ ทุนจดทะเบียน (หุ้น) %  
1 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด 31,497,400 29.35  
2 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด 19,020,000 17.72  
3 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด 10,000,001 9.32  
4 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด 7,744,500 7.22  
5 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด 7,480,000 6.97  
6 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำกัด 5,725,000 5.34  
7 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด 1,049,644 0.98  
8 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด 1,000,001 0.93  
9 สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำกัด 520,000 0.48  
10 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพัฒนาชุมชนบ้านพุตะแบก จำกัด 500,000 0.47  
11 อื่นๆ 22,769,724 21.22  
  รวม 107,306,270 100.00  

สัดส่วนการถือหุ้น

ลำดับที่ ประเภท จำนวนสหกรณ์ จำนวนหุ้น %  
1 ออมทรัพย์ 514 90,614,970 84.45  
2 การเกษตร 1,183 11,511,871 10.73  
3 เครดิตยูเนี่ยน 94 3,129,022 2.92  
4 บริการ 142 824,706 0.77  
5 นิคม 71 676,600 0.63  
6 ร้านค้า 82 467,501 0.44  
7 ประมง 12 80,600 0.08  
8 บุคคล 1 1,000 0.00  
  รวม 2,099 107,306,270 100.00