แผนการจัดหลักสูตรอบรมความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิต

สำหรับผู้ขอรับและขอต่อใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต ครั้งที่ 1, 2, 3, 4 ปี 2564 บริษัท สหประกันชีวิต จากัด (มหาชน)


21 กันยายน 2564

หลักสูตรการอบรมเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต ครั้งที่ 1

สถานที่ : สหกรณ์การเกษตร เมืองจันทบุรี จำกัด จ.จันทบุรี

ผู้เข้าอบรม : 30 คน

7 ตุลาคม 2564

หลักสูตรการอบรมเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต ครั้งที่ 1

สถานที่ : บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ผู้เข้าอบรม : 30 คน

8 ตุลาคม 2564

หลักสูตรการอบรมเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต ครั้งที่ 3

สถานที่ : บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ผู้เข้าอบรม : 30 คน

12 ตุลาคม 2564

หลักสูตรการอบรมเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต ครั้งที่ 2

สถานที่ :บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ผู้เข้าอบรม : 30 คน

27-29 ตุลาคม 2564

หลักสูตรการอบรมเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต ครั้งที่ 4 เป็นต้นไป

สถานที่ : บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ผู้เข้าอบรม : 30 คน

*หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

Auto Copied