แผนการจัดหลักสูตรอบรมความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิต

สำหรับผู้ขอรับและขอต่อใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต ครั้งที่ 1, 2, 3, 4 ปี 2563 บริษัท สหประกันชีวิต จากัด (มหาชน)


16 มกราคม 2563

หลักสูตรการอบรมเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต (หลักสูตร 6 ชั่วโมง)

(อายุใบอนุญาต 1 ปี)

สถานที่ : -

ผู้เข้าอบรม : 30 คน

13 กุมภาพันธ์ 2563

หลักสูตรการอบรมเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต ครั้งที่ 1

(อายุใบอนุญาต 1 ปี)

สถานที่ : -

ผู้เข้าอบรม : 30 คน

18-20 กุมภาพันธ์ 2563

หลักสูตรการอบรมเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต ครั้งที่ 4 เป็นต้นไป

(อายุใบอนุญาต 5 ปี)

สถานที่ : -

ผู้เข้าอบรม : 30 คน

10-11 มีนาคม 2563

หลักสูตรการอบรมเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต ครั้งที่ 4 เป็นต้นไป

(อายุใบอนุญาต 5 ปี)

สถานที่ : -

ผู้เข้าอบรม : 30 คน

19 มีนาคม 2563

หลักสูตรการอบรมเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต ครั้งที่ 3

(อายุใบอนุญาต 5 ปี)

สถานที่ : -

ผู้เข้าอบรม : 30 คน

14 พฤษภาคม 2563

หลักสูตรการอบรมเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต (หลักสูตร 6 ชั่วโมง)

(อายุใบอนุญาต 1 ปี)

สถานที่ : -

ผู้เข้าอบรม : 30 คน

9 กรกฎาคม 2563

หลักสูตรการอบรมเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต ครั้งที่ 1

(อายุใบอนุญาต 1 ปี)

สถานที่ : -

ผู้เข้าอบรม : 30 คน

14-16 กรกฎาคม 2563

หลักสูตรการอบรมเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต ครั้งที่ 4 เป็นต้นไป

(อายุใบอนุญาต 5 ปี)

สถานที่ : -

ผู้เข้าอบรม : 30 คน

29 กรกฎาคม 2563

หลักสูตรการอบรมเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต ครั้งที่ 2

(อายุใบอนุญาต 1 ปี)

สถานที่ : -

ผู้เข้าอบรม : 30 คน

11-12 สิงหาคม 2563

หลักสูตรการอบรมเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต ครั้งที่ 4 เป็นต้นไป

(อายุใบอนุญาต 5 ปี)

สถานที่ : -

ผู้เข้าอบรม : 30 คน

15-17 กันยายน 2563

หลักสูตรการอบรมเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต ครั้งที่ 4 เป็นต้นไป

(อายุใบอนุญาต 5 ปี)

สถานที่ : -

ผู้เข้าอบรม : 30 คน

7-8 ตุลาคม 2563

หลักสูตรการอบรมเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต ครั้งที่ 4 เป็นต้นไป

(อายุใบอนุญาต 5 ปี)

สถานที่ : -

ผู้เข้าอบรม : 30 คน

15 ตุลาคม 2563

หลักสูตรการอบรมเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต (หลักสูตร 6 ชั่วโมง)

(อายุใบอนุญาต 1 ปี)

สถานที่ : -

ผู้เข้าอบรม : 30 คน

*หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และจุดอบรมต่างจังหวัด เป็นหลักสูตรต่อเนื่องจากปี 2562