แผนการจัดหลักสูตรอบรมความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิต

สำหรับผู้ขอรับและขอต่อใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต ครั้งที่ 1, 2, 3, 4 ปี 2566 บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ตารางอบรม - ประจำปี 2566

หลักสูตรการอบรมเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต ครั้งที่ 1(ผ่านระบบออนไลน์)

วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566

สถานที่ : ห้องประชุม S2 ชั้น 3 - บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ผู้เข้าอบรม : 30 คน

ระบบที่ใช้ในการอบรม : Microsoft Teams

หลักสูตรการอบรมเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต ครั้งที่ 3 (ผ่านระบบออนไลน์)

วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2566 (หลักสูตร 6 ชั่วโมง)

สถานที่ : ห้องประชุม S2 ชั้น 3 - บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ผู้เข้าอบรม : 30 คน

ระบบที่ใช้ในการอบรม : Microsoft Teams

หลักสูตรการอบรมเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต ครั้งที่ 2 (ผ่านระบบออนไลน์)

วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2566

สถานที่ : ห้องประชุม S2 ชั้น 3 - บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ผู้เข้าอบรม : 30 คน

ระบบที่ใช้ในการอบรม : Microsoft Teams

อบรมหลักสูตรเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต (ผ่านระบบออนไลน์)

วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2566

สถานที่ : ห้องประชุม S2 ชั้น 3 - บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ผู้เข้าอบรม : 30 คน

ระบบที่ใช้ในการอบรม : Microsoft Teams

หลักสูตรการอบรมเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต ครั้งที่ 4 (30 ชั่วโมง)(ผ่านระบบออนไลน์)

19 - 21 ธันวาคม 2566 [หลักสูตร 3 วัน]

26 - 27 ธันวาคม 2566 [หลักสูตร 2 วัน]

สถานที่ : ห้องประชุม S2 ชั้น 3 - บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ผู้เข้าอบรม : 30 คน

ระบบที่ใช้ในการอบรม : Microsoft Teams

*หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
Auto Copied