แผนการจัดหลักสูตรอบรมความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิต

สำหรับผู้ขอรับและขอต่อใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต ครั้งที่ 1, 2, 3, 4 ปี 2564 บริษัท สหประกันชีวิต จากัด (มหาชน)


21 กันยายน 2564

หลักสูตรการอบรมเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต ครั้งที่ 1

สถานที่ : สหกรณ์การเกษตร เมืองจันทบุรี จำกัด จ.จันทบุรี

ผู้เข้าอบรม : 30 คน

7 ตุลาคม 2564

หลักสูตรการอบรมเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต ครั้งที่ 1

สถานที่ : บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ผู้เข้าอบรม : 30 คน

8 ตุลาคม 2564

หลักสูตรการอบรมเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต ครั้งที่ 3

สถานที่ : บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ผู้เข้าอบรม : 30 คน

12 ตุลาคม 2564

หลักสูตรการอบรมเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต ครั้งที่ 2

สถานที่ :บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ผู้เข้าอบรม : 30 คน

20 ตุลาคม 2564

หลักสูตรการอบรมเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต ครั้งที่ 2

สถานที่ :สหกรณ์การเกษตรวังชิ้น จำกัด

ผู้เข้าอบรม : 30 คน

22 ตุลาคม 2564

หลักสูตรการอบรมเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต ครั้งที่ 2

สถานที่ :สหกรณ์การเกษตรหางดง จำกัด

ผู้เข้าอบรม :30 คน

27-29 ตุลาคม 2564

หลักสูตรการอบรมเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต ครั้งที่ 4 เป็นต้นไป

สถานที่ :บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ผู้เข้าอบรม :30 คน

29 ตุลาคม 2564

หลักสูตรการอบรมเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต ครั้งที่ 2

สถานที่ :สหกรณ์การเกษตรเวียงสา จำกัด

ผู้เข้าอบรม :30 คน

14 ตุลาคม 2564

หลักสูตรการอบรมเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต ครั้งที่ 2

สถานที่ :สหกรณ์การเกษตรเมืองขอนแก่น จำกัด

ผู้เข้าอบรม :30 คน

15 ตุลาคม 2564

หลักสูตรการอบรมเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต ครั้งที่ 3

สถานที่ :สหกรณ์การเกษตรเมืองขอนแก่น จำกัด

ผู้เข้าอบรม :30 คน

21 ตุลาคม 2564

หลักสูตรการอบรมเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต ครั้งที่ 1

สถานที่ :สหกรณ์การเกษตรเมืองสงขลา จำกัด

ผู้เข้าอบรม :30 คน

22 ตุลาคม 2564

หลักสูตรการอบรมเพื่อขอรับใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต (6 ชั่วโมง)

สถานที่ :สหกรณ์การเกษตรเมืองสงขลา จำกัด

ผู้เข้าอบรม :30 คน

23 ตุลาคม 2564

หลักสูตรการอบรมเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต ครั้งที่ 1

สถานที่ :สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูเก็ต จำกัด

ผู้เข้าอบรม :30 คน

หลักสูตรการอบรมเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต ครั้งที่ 4 (30 ชั่วโมง)

ระหว่างวันที่ 2 - 4 พฤศจิกายน 2564 (หลักสูตร 3 วัน)

ระหว่างวันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน 2564 (หลักสูตร 2 วัน)

สถานที่ :ณ สหกรณ์การเกษตรหางดง จำกัด

ผู้เข้าอบรม :30 คน

หลักสูตรการอบรมเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต ครั้งที่ 4 (30 ชั่วโมง)

ระหว่างวันที่ 23 - 25 พฤศจิกายน 2564 (หลักสูตร 3 วัน)

ระหว่างวันที่ 1 - 2 ธันวาคม 2564 (หลักสูตร 2 วัน)

สถานที่ :ณ สหกรณ์การเกษตรเมืองสงขลา จำกัด

ผู้เข้าอบรม :30 คน

หลักสูตรการอบรมเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต ครั้งที่ 4 (30 ชั่วโมง)

ระหว่างวันที่ 14 - 16 ธันวาคม 2564 (หลักสูตร 3 วัน)

ระหว่างวันที่ 22 - 23 ธันวาคม 2564 (หลักสูตร 2 วัน)

สถานที่ :ณ สหกรณ์การเกษตรเมืองสกลนคร จำกัด

ผู้เข้าอบรม :30 คน

*หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม