แผนการจัดหลักสูตรอบรมความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิต

สำหรับผู้ขอรับและขอต่อใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต ครั้งที่ 1, 2, 3, 4 ปี 2565 (E-Learning) บริษัท สหประกันชีวิต จากัด (มหาชน)


10 พฤษภาคม 2565

หลักสูตรการอบรมเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต ครั้งที่ 3 (ระบบออนไลน์ E-Learning)

สถานที่ : บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ผู้เข้าอบรม : 30 คน

ระบบที่ใช้ในการอบรม : Microsoft Teams

เอกสารประกอบการอบรม (PDF&E-Book)

18 - 20 พฤษภาคม 2565 (หลักสูตร 3 วัน)

หลักสูตรการอบรมเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต ครั้งที่ 4 (ระบบออนไลน์ E-Learning)

สถานที่ : บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ผู้เข้าอบรม : 30 คน

ระบบที่ใช้ในการอบรม : Microsoft Teams

เอกสารประกอบการอบรม (PDF&E-Book)

1 - 2 มิถุนายน 2565 (หลักสูตร 2 วัน)

หลักสูตรการอบรมเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต ครั้งที่ 4 (ระบบออนไลน์ E-Learning)

สถานที่ : บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ผู้เข้าอบรม : 30 คน

ระบบที่ใช้ในการอบรม : Microsoft Teams

เอกสารประกอบการอบรม (PDF&E-Book)

10 มีนาคม 2565

หลักสูตรการอบรมเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต ครั้งที่ 3 (E-Learning)

สถานที่ : บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ผู้เข้าอบรม : 30 คน

ระบบที่ใช้ในการอบรม : Microsoft Teams

เอกสารประกอบการอบรม (PDF&E-Book)

15 มีนาคม 2565

หลักสูตรการอบรมเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต ครั้งที่ 1 (E-Learning)

สถานที่ : บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ผู้เข้าอบรม : 30 คน

ระบบที่ใช้ในการอบรม : Microsoft Teams

เอกสารประกอบการอบรม (PDF&E-Book)

16 มีนาคม 2565

หลักสูตรการอบรมเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต ครั้งที่ 4 (E-Learning)

สถานที่ : บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ผู้เข้าอบรม : 30 คน

ระบบที่ใช้ในการอบรม : Microsoft Teams

เอกสารประกอบการอบรม (PDF&E-Book)

17 มีนาคม 2565

หลักสูตรการอบรมเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต ครั้งที่ 4 (E-Learning)

สถานที่ : บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ผู้เข้าอบรม : 30 คน

ระบบที่ใช้ในการอบรม : Microsoft Teams

เอกสารประกอบการอบรม (PDF&E-Book)

18 มีนาคม 2565

หลักสูตรการอบรมเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต ครั้งที่ 4 (E-Learning)

สถานที่ : บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ผู้เข้าอบรม : 30 คน

ระบบที่ใช้ในการอบรม : Microsoft Teams

เอกสารประกอบการอบรม (PDF&E-Book)

21 มีนาคม 2565

หลักสูตรการอบรมเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต ครั้งที่ 4 (E-Learning)

สถานที่ : บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ผู้เข้าอบรม : 30 คน

ระบบที่ใช้ในการอบรม : Microsoft Teams

เอกสารประกอบการอบรม (PDF&E-Book)

22 มีนาคม 2565

หลักสูตรการอบรมเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต ครั้งที่ 4 (E-Learning)

สถานที่ : บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ผู้เข้าอบรม : 30 คน

ระบบที่ใช้ในการอบรม : Microsoft Teams

เอกสารประกอบการอบรม (PDF&E-Book)
*หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
Auto Copied