การชำระเบี้ยประกัน

การชำระเบี้ยประกันภัยต้องชำระก่อนหรือในวันถึงกำหนดชำระตามลักษณะแบบกรมธรรม์ ณ สำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานของตัวแทน บริษัท หรือกับตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจเป็นหนังสือจากบริษัท ทั้งนี้บริษัทจะออกใบรับเงินเบี้ยประกันภัยให้ไว้เป็นหลักฐานการชำระเบี้ย ประกันภัยให้ชำระเป็นเงินสด การชำระเบี้ยประกันภัยด้วยตั๋วสัญญาใช้เงิน เช็ค ดร๊าฟท์ หรือวิธีอื่นใด จะถือว่าได้ชำระเบี้ยประกันภัยต่อเมื่อ เรียกเก็บเงินสดได้แล้วเท่านั้น


ช่องทางการชำระเบี้ยประกัยภัยให้กับบริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

โปรดจ่ายเงินในนาม บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เท่านั้น

1.ชำระที่เคาร์เตอร์ธนาคาร ดังนี้

ประเภทบัญชี ธนาคาร สาขา เลขที่บัญชี
ออมทรัพย์ ทหารไทย จำกัด (มหาชน) เดอะไนน์ ถนนพระราม 9 124-2-08827-4
ออมทรัพย์ กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศรีนครินทร์ 980-6-31634-7
ออมทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ถนนศรีนครินทร์ (กรุงเทพกรีฑา) 080-2-53888-5
ออมทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) คลองจั่น 040-2-63386-9
ออมทรัพย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร นางเลิ้ง 01000-2-12519-9

2.ชำระเป็นธนาณัติในนามบริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สั่งจ่าย ณ ปณ.คลองจั่น 10240

3.ชำระเป็น เงินสด เช็ค แคชเชียร์เช็ค ตั๋วแลกเงิน ได้ที่ที่ทำการของบริษัท อาคารยูทาวเวอร์ ชั้น 4 ถนนศรีนครินทร์ (ในกรณีสั่งจ่ายเช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ตั๋วแลกเงิน โปรดระบุชื่อ “บมจ.สหประกันชีวิต”

*เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้วกรุณาส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น สำเนาใบโอนเงิน ใบรับเบี้ย ใบรับเงินชั่วคราว ใบคำขอ ฯลฯ ให้กับบริษัท ตามที่อยู่ดังนี้

บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 36/186 ถนนมอเตอร์เวย์ แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
หรือโทรศัพท์แจ้งได้ที่ โทรศัพท์ 02-379-5099 ส่วนการเงิน ต่อ 1440, 1441, 1442, 1424 Fax. 02-731-7728


กรณีขาดการชำระเบี้ยประกันภัย

หากผู้เอาประกันภัยขาดการชำระเบี้ยประกันภัย ภายในระยะเวลาที่กำหนดในกรมธรรม์ต้องดำเนินการดังนี้

 • กรณีกรมธรรม์ประเภทสามัญขาดอายุ (Lapse) ตั้งแต่ 60 วันขึ้นไปต้องกรอกรายละเอียดในหนังสือรับรองสุขภาพฯ ส่วนที่ 1-3 และผู้เอาประกันลงลายมือชื่อในหน้าสุดท้าย
 • กรณีกรมธรรม์ประเภทสามัญขาดอายุ (Lapse) เกิน 1 ปี ขึ้นไป ต้องให้แพทย์ตรวจและรับรองสุขภาพ ส่วนที่ 4 โดย ผู้เอาประกัน ชำระค่าใช้จ่ายเอง
 • กรณีกรมธรรม์มีมูลค่าเงินตามกรมธรรม์แล้ว บริษัทฯจะดำเนินการกู้ชำระเบี้ยประกันให้อัตโนมัติ (APL) โดยชำระเบี้ยประกันที่ ค้างพร้อมดอกเบี้ย (ถ้ามี) ให้ครบสมบูรณ์เป็นปัจจุบัน
 • กรณีกรมธรรม์ประเภทอุตสาหกรรม ขาดการชำระเบี้ยประกันภัยเกินกว่า 90 วันขึ้นไป ต้องมีหนังสือรับรองสุขภาพฯ โดยกรอก ส่วนที่ 1-3 และผู้เอาประกันลงลายมือชื่อในหน้าสุดท้าย
 • กรณีกรมธรรม์ประเภทอุตสาหกรรม ขาดการชำระเบี้ยประกันภัยเกิน 1 ปีขึ้นไป ต้องให้แพทย์ตรวจและรับรองสุขภาพ ส่วนที่ 4 โดยผู้เอาประกันชำระค่าใช้จ่ายเอง

การผ่อนผันการชำระเบี้ย

หากผู้เอาประกันภัยมิได้ชำระเบี้ยประกันภัยเมื่อครบกำหนดชำระ บริษัทจะผ่อนผันให้เป็นดังนี้

 • กรมธรรม์ประเภทสามัญ ระยะเวลาผ่อนผัน 31 วัน นับตั้งแต่วันถึงกำหนดชำระ
 • กรมธรรม์ประเภทอุตสาหกรรม ระยะเวลาผ่อนผัน 60 วัน นับตั้งแต่วันถึงกำหนดชำระ
 • โดยบริษัทจะถือว่าในระหว่างระยะเวลาผ่อนผันกรมธรรม์ยังคงมีผลบังคับ ถ้าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตลงในระหว่างเวลาผ่อนผัน บริษัทจะหักเบี้ยประกันภัยที่ค้างชำระในรอบปีกรมธรรม์นั้นออกจากจำนวนเงิน ซึ่งบริษัทจะชดใช้ตามกรมธรรม์นี้โดยไม่คิดดอกเบี้ย

การต่ออายุกรมธรรม์

ภายในระยะเวลา (5 ปี) นับแต่วันที่กรมธรรม์ขาดอายุ และยังมิได้รับเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ ผู้เอาประกันภัยอาจขอต่ออายุกรมธรรม์ได้ ดังต่อไปนี้

 • วิธีที่ 1 ชำระเบี้ยประกันภัยที่ขาดชำระทั้งหมด พร้อมดอกเบี้ยทบต้นในอัตราสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยที่ใช้ในการคำนวณเบี้ยประกันภัยอีกร้อยละ 2 ต่อปี
 • วิธีที่ 2 เลื่อนวันเริ่มต้นแห่งสัญญาประกันภัยออกไปเท่ากับระยะเวลาที่กรมธรรม์ขาดอายุ โดยผู้เอาประกันภัยต้องชำระเบี้ยประกันภัยในอัตราตามอายุของผู้เอาประกันภัย ณ วันเริ่มต้นใหม่ของสัญญาประกันภัย

การต่ออายุกรมธรรม์ต้องดำเนินการดังนี้

 • ยื่นคำขอต่ออายุกรมธรรม์เป็นหนังสือตามแบบที่บริษัทกำหนด
 • แสดงหลักฐานเป็นหนังสือตามแบบที่บริษัทกำหนดว่ามีสุขภาพสมบูรณ์ และอยู่ในสภาพที่บริษัทรับประกันได้ โดย ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเอง (ถ้ามี)
 • ชำระหนี้สินใดๆที่มีอยู่ตามกรมธรรม์พร้อมดอกเบี้ยทบต้นตามอัตราที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์