สินไหมประเภทค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ
สินไหมประเภทสูญเสียอวัยวะ
สินไหมประเภททุพพลภาพ