ประเภทบริการ

สินไหมประเภทค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ


เอกสารประกอบ

ระยะเวลาดำเนินการ

บริษัทจะแจ้งผลการพิจารณาสินไหมให้ทราบโดย ประมาณ 15 วัน นับจากวันที่ได้รับเอกสารครบถ้วนและถูกต้อง


สามารถเรียกร้องสินไหมได้ 2 ช่องทางดังนี้

1. ยื่นแบบฟอร์มและเอกสารประกอบการพิจารณาด้วยตัวเองที่ สำนักงานใหญ่
เลขที่ 36/179, 36/183, 36/186 ถนนมอเตอร์เวย์ แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.00 – 17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

2. จัดส่งทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง
"ส่วนสินไหม บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)”
เลขที่ 36/179, 36/183, 36/186 ถนนมอเตอร์เวย์ แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

โทร. : 02-379-5099 ต่อ 3113

โทรสาร : 0-2731-7727-28 ระบุส่วนสินไหม

Website : http://www.sahalife.co.th

E-MAIL : saha@sahalife.co.th

*กรุณาตรวจสอบข้อมูลและเอกสารประกอบการเรียกร้องสินไหมให้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมที่รวดเร็ว