การกู้เงินตามกรมธรรม์ เมื่อกรมธรรม์ยังมีผลบังคับและมีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์เกิดขึ้นแล้ว ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิ์ขอกู้เงินจากบริษัท โดย โอนผลประโยชน์แห่งกรมธรรม์นี้เป็นการประกันหนี้กู้ยืม จำนวนเงินที่ขอกู้ยืมได้นั้นจะไม่เกินเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ที่มีอยู่ในขณะนั้น หัก ด้วยหนี้สินใดๆที่ผูกพันตามกรมธรรม์นี้ โดยบริษัทจะคิดดอกเบี้ยทบต้นในอัตราสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยที่ใช้ในการคำนวณเบี้ยประกันภัย


ประเภทบริการ

บริการกู้ยืมเงินตามกรมธรรม์


ระยะเวลาดำเนินการ

ไม่เกิน 15 วันนับตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับเอกสารครบถ้วนและถูกต้อง


หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ ส่วนบริการกรมธรรม์

ส่งเอกสารมาที่
บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 36/179, 36/183, 36/186 ถนนมอเตอร์เวย์ แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

โทร. : 02-379-5099 ต่อ 3215, 3212

โทรสาร : 0-2731-7727-28 ระบุส่วนบริการกรมธรรม์

Website :http://www.sahalife.co.th

E-MAIL :saha@sahalife.co.th