นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับคู่สัญญา บริษัทสหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (เรียกรวมกันว่า“เรา”“พวกเรา”“ของเรา”) ตระหนักดีถึงสิทธิในความเป็นส่วนตัวและความรับผิดชอบของเราเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผย (“การประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทจึงได้จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (“นโยบาย”) ฉบับนี้ขึ้นเพื่อแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”)

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ

นโยบายฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะแจ้งให้ท่านได้ทราบดังต่อไปนี้

 • วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจะมีการเก็บรวบรวม
 • วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • บุคคลที่อาจจะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากเรา
 • การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
 • สิทธิของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลและช่องทางการขอใช้สิทธิ
 • การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายฉบับนี้
 • ข้อมูลเพิ่มเติมและช่องทางการติดต่อสอบถาม
 • ความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว

ทั้งนี้ ท่านจะต้องอ่านและทำความเข้าใจนโยบายฉบับนี้อย่างละเอียด ดังนี้

 1. วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
  (ก) เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการเข้าทำสัญญากับท่าน และเพื่อการปฏิบัติตามสิทธิหน้าที่มีตามสัญญาที่เราเข้าทำกับท่าน
  (ข) เพื่อการตรวจสอบและยืนยันตัวตนของท่าน
  (ค) เพื่อการตรวจสอบประวัติก่อนและระหว่างเข้าทำสัญญา และอาจมีการตรวจสอบรายละเอียดดังกล่าวระหว่างระยะเวลาตามสัญญา
  (ง) ในกรณีที่ท่านดำเนินการเป็นตัวแทนหรือนายหน้าประกันภัย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการธุรกิจตัวแทนประกันชีวิตและ/หรือนายหน้าประกันชีวิต รวมถึงการวางแผนกำลังคน การจ่ายผลประโยชน์ ค่าตอบแทน การคิดค่าตอบแทนที่จูงใจ ข้อเสนอ รางวัล การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ การรายงานหรือตรวจสอบภายใน การวิเคราะห์ข้อมูล การแข่งขันการขายต่าง ๆ การติดต่อสื่อสาร การประกาศ การทำแบบสำรวจ สถิติ ตรวจสอบข้อร้องเรียนและประเด็นของการประพฤติตัวไม่เหมาะสม หรือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทางวินัย การตรวจสอบข้อมูลของท่านทางกฎหมาย ความสามารถในการทำงาน การร้องขอข้อมูลใด ๆ โดยรัฐบาลไม่ว่าจะเพื่อเหตุใด ตลอดจนเพื่อการประกอบกิจการของกลุ่มบริษัท ซึ่งรวมถึงการจัดทำบันทึกข้อมูลตัวแทน การทำประกัน การตรวจสอบการอ้างอิงและประวัติโดยสมาชิกใด ๆ ของกลุ่มบริษัทหรือบุคคลอื่น การหลีกเลี่ยงการขัดกันของผลประโยชน์ หรือหลีกเลี่ยงแนวโน้มที่จะเกิดการขัดกันของผลประโยชน์ และการตรวจสอบโดยสมาชิกใด ๆ ของกลุ่มบริษัท นอกจากนี้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านยังอาจจะถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับ และการปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลตามกฎหมายทั้งในและนอกประเทศของท่านแล้วแต่กรณี
  (จ) เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะประกาศ ระเบียบ และคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายของหน่วยงานรัฐและเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  (ฉ) เพื่อการก่อตั้ง ใช้โต้แย้ง หรือดำเนินการตามสิทธิเรียกร้องของบริษัท
  (ช) เพื่อการติดต่อและการดำเนินธุรกิจของบริษัทตลอดระยะเวลาที่บริษัทยังมีความสัมพันธ์กับท่าน
 2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจะมีการเก็บรวบรวม
  ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราอาจเก็บรวบรวมประกอบไปด้วยข้อมูลของท่านดังต่อไปนี้
  1.1 กรณีที่ท่านดำเนินการในนามของตนเอง
  (ก) ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวบุคคล อาทิ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ที่อยู่ปัจจุบัน เบอร์โทรศัพท์บ้าน หรือมือถือ หรือรายละเอียดการติดต่ออื่น ๆ เพศ สัญชาติ สถานภาพการสมรส วันเกิด เลขที่หนังสือเดินทาง/บัตรประจำตัวประชาชน
  (ข) ข้อมูลเกี่ยวกับคุณวุฒิและประวัติการทำงานของท่าน อาทิ คุณวุฒิการศึกษาจากโรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย รวมถึงหนังสือรับรองและหนังสืออ้างอิงจากสถาบันการศึกษา
  (ค) ข้อมูลเกี่ยวกับการสมัครงานของท่าน ตัวอย่างเช่น ประวัติส่วนตัว ข้อมูลการสัมภาษณ์งาน และหลักฐานหรือหนังสืออ้างอิงต่าง ๆ
  (ง) รายละเอียดการทำงานพื้นฐาน ตัวอย่างเช่น รายละเอียดสถานที่ทำงานของท่าน หมายเลขใบอนุญาตตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิต รายละเอียดหน่วยงานต้นสังกัด ตำแหน่ง สายการบังคับบัญชา และข้อตกลงและเงื่อนไขของการเป็นตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิต
  (จ) ประวัติเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงาน รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงาน รางวัลที่เคยได้รับ ประวัติการถูกร้องเรียน บันทึกการสอบสวน การถูกพักสัญญาตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิต และโทษทางวินัย รวมถึงการตรวจสอบและการประเมินความเสี่ยง
  (ฉ) ข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์และค่าตอบแทน ตัวอย่างเช่น รายละเอียดเกี่ยวกับค่าบำเหน็จ และ/หรือผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ท่านได้รับ เลขบัญชีธนาคาร กองทุนประกันสังคม ข้อมูลทางภาษี ข้อมูลของบุคคลภายนอกผู้ได้รับผลประโยชน์
  1.2 กรณีที่ท่านดำเนินการแทนหรือเพื่อนิติบุคคลของท่าน
  กรณีที่คู่สัญญาของเราเป็นนิติบุคคล เราอาจประมวลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะที่ท่านเป็นพนักงาน ผู้รับจ้าง หรือผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลของท่าน
  (ก) ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวบุคคล อาทิ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ที่อยู่ปัจจุบัน เบอร์โทรศัพท์บ้านหรือมือถือ อีเมล เลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขบัตรประจำตัวประชาชน
  (ข) ข้อมูลของท่านที่ปรากฏในหนังสือรับรองบริษัท บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น หรือเอกสารเกี่ยวกับนิติบุคคลอื่นใดที่มีข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
  (ค) ประวัติเกี่ยวกับการล้มละลาย การฟอกเงิน หรือการให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย
  (ง) ข้อมูลอื่นใดที่เราร้องขอจากนิติบุคคลของท่าน หรือจากท่านเพื่อใช้ในการประกอบการเข้าทำสัญญาการบริการ หรือการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามที่บริษัทได้แจ้งหรือร้องขอไปยังท่าน
  ทั้งนี้ หากท่านดำเนินการเกี่ยวกับการเสนอขายหรือกระทำการเป็นตัวแทนหรือนายหน้าประกันภัยด้วย เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามรายละเอียดในข้อ 1.1 ด้วย
  นอกจากข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุดังกล่าว บริษัทอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Personal Data) ของท่าน อาทิ ประวัติอาชญากรรมเพื่อประกอบการตรวจสอบการเข้าทำสัญญากับบริษัท เช่น ตรวจสอบเพื่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการให้การสนับสนุนแก่ผู้ก่อการร้าย เป็นต้น
  ในกรณีที่ท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับบุคคลอื่นแก่เรา ท่านรับทราบและรับรองว่าได้นำส่งสำเนานโยบายนี้แก่บุคคลดังกล่าว พร้อมทั้งได้รับความยินยอมจากบุคคลนั้น ๆ แล้วในการเปิดเผยข้อมูลแก่เรา
 3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
  โดยทั่วไปบริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยตรงจากท่าน เว้นแต่บางกรณีที่บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านจากบุคคลอื่นที่แนะนำท่านให้เรา จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของท่านหรือแหล่งข้อมูลทางการค้า
 4. บุคคลที่อาจจะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากเรา
  เราอาจมีการเปิดเผยและ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลดังต่อไปนี้โดยที่บุคคลดังกล่าวอาจอยู่ในประเทศไทยหรือนอกประเทศไทยก็ได้
  (ก) สมาชิกใด ๆ ของบริษัท
  (ข) ตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิตของบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันกันสร้างผลงานหรือสร้างแรงจูงใจ
  (ค) ที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญภายในหรือภายนอกของเรา
  (ง) ผู้ให้บริการใด ๆ หรือตัวแทนผู้ให้บริการ (รวมไปถึงผู้ให้บริการช่วง) ของบริษัท
  (จ) องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) สมาคมหรือสภาอุตสาหกรรมประกันภัย เป็นต้น
  (ฉ) หน่วยงานรัฐใด ๆ ทางด้านภาษี กฎเกณฑ์ หรือผู้ซึ่งมีอำนาจเหนือเราตามที่กฎหมายกำหนด หรือตามที่มีการร้องขอให้เปิดเผยเพื่อผลประโยชน์ของเราหรือเปิดเผยเพื่อประโยชน์สาธารณะ
  (ช) ผู้รับโอนหรือผู้สืบสิทธิในส่วนใด ๆ ของเราเนื่องจากการซื้อหรือขายที่เกิดขึ้นจริงหรือการเสนอซื้อหรือขายบริษัท หรือกลุ่มบริษัททั้งหมดหรือบางส่วน
  (ซ) บุคคลอื่นใดที่ท่านได้ให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น
 5. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
  เราอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานเท่าที่จำเป็นต้องเก็บเพื่อการดำเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ระบุข้างต้น ทั้งนี้ บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่เกินสิบปีนับแต่วันที่ท่านสิ้นสุดความสัมพันธ์หรือการติดต่อครั้งสุดท้ายกับเรา บริษัทอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานกว่าที่กำหนดหากกฎหมายอนุญาต
  เราจะมีการดำเนินการในขั้นตอนอันเหมาะสม เพื่อทำการลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวท่านตามระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้น
 6. สิทธิของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลและช่องทางการขอใช้สิทธิ
  ท่านมีสิทธิดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังต่อไปนี้
  (ก) เพิกถอน หรือร้องขอให้เปลี่ยนแปลงขอบเขตความยินยอมของท่านได้ให้ไว้กับเรา
  (ข) ตรวจสอบว่าเรามีข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ เกี่ยวกับท่านหรือไม่ ตลอดจนสิทธิในการเข้าถึง หรือขอรับสำเนาของข้อมูลใด ๆ ดังกล่าว และ/หรือเข้าถึงข้อมูลว่าเรา ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร
  (ค) ขอให้เราทำการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับท่านให้ถูกต้อง
  (ง) ขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางสถานการณ์
  (จ) ขอให้จำกัดการดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางสถานการณ์
  (ฉ) ขอให้เราโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางสถานการณ์
  (ช) ขอให้ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นการชั่วคราวในบางสถานการณ์
  ทั้งนี้ เราจะดำเนินการตามสิทธิของท่านเมื่อมีการร้องขอตามช่องทางการขอใช้สิทธิด้านล่าง โดยเราอาจขอสงวนสิทธิไม่ปฏิบัติตามคำร้องขอใช้สิทธิของท่านตามความเหมาะสมและเท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับจะอนุญาต
  นอกจากนั้นท่านมีสิทธิที่จะเสนอข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทต่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญตามขั้นตอนที่กำหนดในพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

  ช่องทางการขอใช้สิทธิ
  ท่านสามารถส่งคำร้องขอใช้สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตามช่องทางด้านล่าง
  บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  ที่อยู่ เลขที่ 36/186 ถนนมอเตอร์เวย์ แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
  โทรศัพท์ 02-379-5099 วันจันทร์-ศุกร์ เวลาทำการ 08.30 – 17.00 น.
  อีเมล saha@sahalife.co.th
  เท่าที่กฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บังคับอนุญาต เราอาจมีสิทธิเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผลสำหรับการดำเนินการเกี่ยวกับคำร้องขอใช้สิทธิข้างต้น
 7. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายฉบับนี้
  บริษัทขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือปรับเปลี่ยนนโยบายฉบับนี้เท่าที่กฎหมายอนุญาต โดยบริษัทจะแจ้งการแก้ไข การเปลี่ยนแปลง การปรับปรุง หรือการปรับเปลี่ยนนโยบายให้ท่านทราบหากการแก้ไขปรับปรุงนโยบายนั้นเป็นสาระสำคัญของนโยบายฉบับนี้
  การแจ้งนั้นสามารถทำได้ทางอีเมล หรือวิธีการสื่อสารทั่วไป วิธีอื่น ๆ และหากจำเป็นเราอาจขอความยินยอมจากท่านเกี่ยวกบัการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น
 8. ข้อมูลเพิ่มเติมและช่องทางการติดต่อสอบถาม
  หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเนื้อหาส่วนใด ๆ ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติของบริษัทเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กรุณาติดต่อเราที่

  บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  SAHA LIFE INSUREANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
  ที่อยู่ เลขที่ 36/186 ถนนมอเตอร์เวย์ แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
  โทรศัพท์ 02-379-5099 วันจันทร์-ศุกร์ เวลาทำการ 08.30 – 17.00 น.
  อีเมล saha@sahalife.co.th
 9. ความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว
  เนื่องจากบริษัทอาจจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Personal Data) เช่น ประวัติอาชญากรรมของท่านเพื่อประกอบการตรวจสอบก่อนเข้าทำสัญญากับท่าน โดยหากบริษัทไม่ดำเนินการตรวจสอบดังกล่าวแล้ว บริษัทจะไม่สามารถเข้าทำสัญญากับท่านได้ ทั้งนี้ตามกฎหมาย ตามนโยบายของบริษัท โดยเราจะดำเนินการเพื่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างถึงที่สุด

ลิงค์นโยบายที่เกี่ยวข้อง

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับคู่ลูกค้า
นโยบายคุกกี้