คณะกรรมการบริษัท

sahalife- บริการนิพจน์

พล.ต.อ.นิพจน์ วีระสุนทร

• ประธานกรรมการ

sahalife- บอร์ด - ภาเดช

พล.ต.ท.สมเดช ขาวขำ

• รองประธานกรรมการ คนที่ 1

sahalife- บอร์ด - สมเดช

ผศ.ดร.เมธี สรรพานิช

• รองประธานกรรมการ คนที่ 2

sahalife- บอร์ด - วิโรจน์

พล.ต.ท.วิโรจน์ สัตยสัณหสกล

• รองประธานกรรมการ คนที่ 3

sahalife- จรูญ

นายจรูญ ชูลาภ

• กรรมการ

sahalife- ห้างธาดาศักดิ์

รศ.ธาดาศักดิ์ วชิรปรีชาพงษ์

• กรรมการ

พล.ต.ท.ณพัฒน์ ครีหิรัญ

• กรรมการ

ผศ.บรรเจิด พฤฒิกิตติ

• กรรมการ

ผศ.ดร.พงษ์พิช เพซรสกุลวงศ์

• กรรมการ

sahalife-board-sahapon

ดร.สหพล สังข์เมฆ

• กรรมการเลขานุการ

คณะกรรมการบริหาร

sahalife-directior-nipoj

พล.ด.ท.สมเดช ขาวขำ

• ประธานกรรมการบริหาร

sahalife- บอร์ด - เมธี

ผศ.ดร.เมธี สรรพานิช

• กรรมการบริหาร

sahalife-board- จรูญ

นายจรูญ ชูลาภ

• กรรมการบริหาร

sahalife-board-sahapon

นางรัชนีพร พึงประสพ

• กรรมการบริหารและเลขานุการ

คณะกรรมการลงทุน

ผศ. บรรเจิด พฤฒิกิตติ

• ประธานกรรมการลงทุน

พล.ต.ท. ณพัฒน์ ศรีหิรัญ

• กรรมการลงทุน

นายวินัย นิยโมสถ

• กรรมการลงทุน

ดร. สหพล สังข์เมฆ

• กรรมการลงทุน

นางรัชนีพร พึงประสพ

• กรรมการลงทุน

นายชโลทร สุวรรณลาภเจริญ

• กรรมการและเลขานุการ

นางสาวประภาวรินทร์ ศิริพิทยางกูร

• ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

พล.ต.ท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล

• ประธานกรรมการ

ผศ.ดร. พงษ์พิช เพชรสกุลวงศ์

• กรรมการ

ผศ.พ.ต.อ. สุรเชษฐ์ ชีรวินิจ

• กรรมการ

นางนภาพร แดดภู่

• กรรมการ

นายสมนึก แจ้งแจ่มจิตต์

• เลขานุการกรรมการตรวจสอบ

นายดิษย์นันท์ สันติธรรมานันท์

• ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รศ. ธาดาศักดิ์ วชิรปรีชาพงษ์

• ประธานกรรมการ

พล.ต.ท. ณพัฒน์ ศรีหิรัญ

• กรรมการ

ผศ.ดร. พงษ์พิช เพชรสกุลวงศ์

• กรรมการ

ดร. สหพล สังข์เมฆ

• กรรมการ

รศ.ดร.ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ

• กรรมการ

นางรัชนีพร พึงประสพ

• กรรมการ

นายชโลทร สุวรรณลาภเจริญ

• กรรมการ

นายอินถ์ทัชฐะ ใจภูมิคำเขียว

• กรรมการ

นายสุรสิทธิ์ อิ่มผล

• กรรมการและเลขานุการ

นายอนิรุธ หนูตอ

• ผู้ช่วยเลขานุการ

หวัดดี
c

คณะกรรมการกำกับดูแลการตลาดประกันชีวิต

พล.ต.อ. นิพจน์ วีระสุนทร

• ประธานกรรมการ

นายจรูญ ชูลาภ

• กรรมการ

ดร. สหพล สังข์เมฆ

• กรรมการ

พล.ต.ต. สมพร แดงดี

• กรรมการ

นางนภาพร แดดภู่

• กรรมการ

รศ.ดร. ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริญ

• กรรมการ

นายอานันท์ หินแก้ว

• กรรมการ

นางรัชนีพร พึงประสพ

• กรรมการ

นายสุรสิทธิ์ อิ่มผล

• กรรมการและเลขานุการ

นางสุดทิพากร ฉุนราชา

• ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ

พล.ต.ท. สมเดช ขาวขำ

• ประธานกรรมการ

พ.ต.อ. บุญชัย ฤาชัยสา

• กรรมการ

นายสมชาย เมธาประภา

• กรรมการ

นางรัชนีพร พึงประสพ

• กรรมการ

นายชโลทร สุวรรณลาภเจริญ

• กรรมการและเลขานุการ

นายอนันต์ หาริชัย

• ผู้ช่วยเลขานุการ

Auto Copied

คณะกรรมการกำกับผลิตภัณฑ์

นายจรูญ ชูลาภ

• ประธานกรรมการ

ผศ.ดร. พงษ์พิช เพชรสกุลวงศ์

• กรรมการ

ดร. สหพล สังข์เมฆ

• กรรมการ

นางรัชนีพร พึงประสพ

• กรรมการ

นายสุรสิทธิ์ อิ่มผล

• กรรมการ

นายชโลทร สุวรรณลาภเจริญ

• กรรมการ

นายพิสุทธิ์ นวลศรีทอง

• กรรมการ

นายอินถ์ทัชฐะ ใจภูมิคำเขียว

• กรรมการ

นางสาวจิตรานุช ยังให้ผล

• กรรมการและเลขานุการ

นางสาวอรไท หงษ์โต

• ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวนงลักษณ์ ดำคลองตัน

• ผู้ช่วยเลขานุการ