คณะกรรมการบริษัท

sahalife- บริการนิพจน์

พล.ต.อ.นิพจน์ วีระสุนทร

• ประธานกรรมการ

sahalife- บอร์ด - ภาเดช

พล.ต.ท.สมเดช ขาวขำ

• รองประธานกรรมการ คนที่ 1

sahalife- บอร์ด - สมเดช

ผศ.ดร.เมธี สรรพานิช

• รองประธานกรรมการ คนที่ 2

sahalife- จรูญ

ว่าที่ร้อยตรี จรูญ ชูลาภ

• กรรมการ

sahalife- ห้างธาดาศักดิ์

รศ.ธาดาศักดิ์ วชิรปรีชาพงษ์

• กรรมการ

พล.ต.ท.ณพัฒน์ ศรีหิรัญ

• กรรมการ

พล.ต.ท.วรวิทย์ ลิปิพันธ์

• กรรมการ

ดร.ธนาวุธ แสงกาศนีย์

• กรรมการ

นายนินนาท พัฒนวิบูลย์

• กรรมการ

sahalife-board-sahapon

ดร.สหพล สังข์เมฆ

• กรรมการเลขานุการ

คณะกรรมการบริหาร

sahalife-directior-nipoj

พล.ต.ท.สมเดช ขาวขำ

• ประธานกรรมการบริหาร

sahalife- บอร์ด - เมธี

ผศ.ดร.เมธี สรรพานิช

• กรรมการบริหาร

sahalife-board- จรูญ

ว่าที่ร้อยตรี จรูญ ชูลาภ

• กรรมการบริหาร

sahalife-board-sahapon

นางรัชนีพร พึงประสพ

• กรรมการบริหารและเลขานุการ

คณะกรรมการลงทุน

พล.ต.อ.นิพจน์ วีระสุนทร

• ที่ปรึกษา

ผศ.ดร.เมธี สรรพานิช

• ประธานกรรมการ

พล.ต.ท.วรวิทย์ ลิปิพันธ์

• กรรมการ

ดร.ธนาวุธ แสงกาศนีย์

• กรรมการ

นายนินนาท พัฒนวิบูลย์

• กรรมการ

ผศ.บรรเจิด พฤฒิกิตติ

• กรรมการ

นางอาภา ไหลนานานุกูล

• กรรมการ

นายชโลทร สุวรรณลาภเจริญ

• กรรมการและเลขานุการ

นางสาวสการะ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม

• ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวประภาวรินทร์ ศิริพิทยางกูร

• ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

พล.ต.ท.ณพัฒน์ ศรีหิรัญ

• ประธานกรรมการ

ดร.ธนาวุธ แสงกาศนีย์

• กรรมการ

ผศ.ดร.พงษ์พิช เพชรสกุลวงศ์

• กรรมการ

ผศ.พ.ต.อ.สุรเชษฐ ชีรวินิจ

• กรรมการ

นางนภาพร แดดภู่

• กรรมการ

นายสมนึก แจ้งแจ่มจิตต์

• เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รศ.ธาดาศักดิ์ วชิรปรีชาพงษ์

• ประธานกรรมการ

พล.ต.ท.ณพัฒน์ ศรีหิรัญ

• กรรมการ

ดร.สหพล สังข์เมฆ

• กรรมการ

ผศ.ดร.พงษ์พิช เพชรสกุลวงศ์

• กรรมการ

รศ.ดร.ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ

• กรรมการ

นางรัชนีพร พึงประสพ

• กรรมการ

นายอนิรุธ พงศ์วิทยานนท์

• กรรมการและเลขานุการ

นางสาวจิตรานุช ยังให้ผล

• ผู้ช่วยเลขานุการ

นายอนิรุธ หนูตอ

• ผู้ช่วยเลขานุการ

หวัดดี
c

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

พล.ต.ท.ณพัฒน์ ศรีหิรัญ

• ประธานกรรมการ

นายนินนาท พัฒนวิบูลย์

• กรรมการ

พล.ต.ท.วรวิทย์ ลิปิพันธ์

• กรรมการและเลขานุการ

น.ส.นิรชร ชวลิต

• ผู้ช่วยเลขานุการ

นายพิสุทธิ์ นวลศรีทอง

• ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการกำกับดูแลการตลาดประกันชีวิต

พล.ต.อ.นิพจน์ วีระสุนทร

• ประธานกรรมการ

พล.ต.ท.สมเดช ขาวขำ

• กรรมการ

ผศ.ดร.เมธี สรรพานิช

• กรรมการ

ว่าที่ร้อยตรี จรูญ ชูลาภ

• กรรมการ

รศ.ธาดาศักดิ์ วชิรปรีชาพงษ์

• กรรมการ

ดร.สหพล สังข์เมฆ

• กรรมการ

ดร.ธนาวุธ แสงกาศนีย์

• กรรมการ

นายนินนาท พัฒนวิบูลย์

• กรรมการ

นางรัชนีพร พึงประสพ

• กรรมการและเลขานุการ

นางอาภา ไหลนานานุกูล

• กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

พล.ต.ต.ธงชัย โตงาม

• กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นายอนิรุธ พงศ์วิทยานนท์

• กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ

พล.ต.ท.สมเดช ขาวขำ

• ประธานกรรมการ

พล.ต.ท.วรวิทย์ ลิปิพันธ์

• กรรมการ

นายสมชาย เมธาประภา

• กรรมการ

นายวิชัย เลอเลิศไทยานุภาพ

• กรรมการ

นางรัชนีพร พึงประสพ

• กรรมการ

นายชโลทร สุวรรณลาภเจริญ

• กรรมการและเลขานุการ

นายอดิศร ชมดง

• ผู้ช่วยเลขานุการ

Auto Copied

คณะกรรมการกำกับผลิตภัณฑ์

ว่าที่ร้อยตรี จรูญ ชูลาภ

• ประธานกรรมการ

ดร.สหพล สังข์เมฆ

• กรรมการ

นางนภาพร แดดภู่

• กรรมการ

ผศ.ดร.พงษ์พิช เพชรสกุลวงศ์

• กรรมการ

นางรัชนีพร พึงประสพ

• กรรมการ

นายพิสุทธิ์ นวลศรีทอง

• กรรมการ

นายอนิรุธ พงศ์วิทยานนท์

• กรรมการและเลขานุการ

นายอินถ์ทัชฐะ ใจภูมิคำเขียว

• กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ