คณะกรรมการบริษัท

sahalife- บริการนิพจน์

พล.ต.อ.นิพจน์ วีระสุนทร

• ประธานกรรมการ

sahalife- บอร์ด - ภาเดช

พล.ต.ท.สมเดช ขาวขำ

• รองประธานกรรมการ คนที่ 1

sahalife- บอร์ด - สมเดช

ผศ.ดร.เมธี สรรพานิช

• รองประธานกรรมการ คนที่ 2

sahalife- บอร์ด - สมเดช

พล.ต.ท.วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล

• รองประธานกรรมการ คนที่ 3

sahalife- จรูญ

ว่าที่ร้อยตรี จรูญ ชูลาภ

• กรรมการ

sahalife- ห้างธาดาศักดิ์

รศ.ธาดาศักดิ์ วชิรปรีชาพงษ์

• กรรมการ

พล.ต.ท.ณพัฒน์ ศรีหิรัญ

• กรรมการ

ผศ.บรรเจิด พฤฒิกิตติ

• กรรมการ

ผศ.ดร.พงษ์พิช เพซรสกุลวงศ์

• กรรมการ

sahalife-board-sahapon

ดร.สหพล สังข์เมฆ

• กรรมการเลขานุการ

คณะกรรมการบริหาร

sahalife-directior-nipoj

พล.ต.ท.สมเดช ขาวขำ

• ประธานกรรมการบริหาร

sahalife- บอร์ด - เมธี

ผศ.ดร.เมธี สรรพานิช

• กรรมการบริหาร

sahalife-board- จรูญ

ว่าที่ร้อยตรี จรูญ ชูลาภ

• กรรมการบริหาร

sahalife-board-sahapon

นางรัชนีพร พึงประสพ

• กรรมการบริหารและเลขานุการ

คณะกรรมการลงทุน

ผศ. บรรเจิด พฤฒิกิตติ

• ประธานกรรมการ

ผศ.ดร.เมธี สรรพานิช

• กรรมการ

นายวินัย นิยโมสถ

• กรรมการ

นายชโลทร สุวรรณลาภเจริญ

• กรรมการและเลขานุการ

นายศุภกร แจ้งคำ

• ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

พล.ต.ท. ณพัฒน์ ศรีหิรัญ

• ประธานกรรมการ

ผศ.ดร. พงษ์พิช เพชรสกุลวงศ์

• กรรมการ

ผศ.พ.ต.อ. สุรเชษฐ์ ชีรวินิจ

• กรรมการ

นางนภาพร แดดภู่

• กรรมการ

นายสมนึก แจ้งแจ่มจิตต์

• เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

นายชนัตร ตุลารัตนพงษ์

• ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รศ. ธาดาศักดิ์ วชิรปรีชาพงษ์

• ประธานกรรมการ

พล.ต.ท. ณพัฒน์ ศรีหิรัญ

• กรรมการ

ผศ.ดร. พงษ์พิช เพชรสกุลวงศ์

• กรรมการ

ดร. สหพล สังข์เมฆ

• กรรมการ

รศ.ดร.ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ

• กรรมการ

นางรัชนีพร พึงประสพ

• กรรมการ

นายสุรสิทธิ์ อิ่มผล

• กรรมการ

นายอินถ์ทัชฐะ ใจภูมิคำเขียว

• กรรมการ

นายอนิรุธ พงศ์วิทยานนท์

• กรรมการและเลขานุการ

นางสาวจิตรานุช ยังให้ผล

• ผู้ช่วยเลขานุการ

นายอนิรุธ หนูตอ

• ผู้ช่วยเลขานุการ

หวัดดี
c

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

รศ.ธาดาศักดิ์ วชีรปรีชาพงษ์

• ประธานกรรมการ

ผศ.ดร.เมธี สรรพานิช

• กรรมการ

ดร.สหพล สังข์เมฆ

• กรรมการ

นางสาวสิริรัตน์ จุ้ยเย็น

• ผู้ช่วยเลขานุการ

นายพิสุทธิ์ นวลศรีทอง

• ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการกำกับดูแลการตลาดประกันชีวิต

พล.ต.อ. นิพจน์ วีระสุนทร

• ประธานกรรมการ

พล.ต.ท.สมเดช ขาวขำ

• กรรมการ

ผศ.ดร.เมธี สรรพานิช

• กรรมการ

ว่าที่ร้อยตรี จรูญ ชูลาภ

• กรรมการ

ดร. สหพล สังข์เมฆ

• กรรมการ

พล.ต.ต. สมพร แดงดี

• กรรมการ

รศ.ดร.ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริญ

• กรรมการ

นายอานันท์ หินแก้ว

• กรรมการ

นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรื่อง

• กรรมการ

นางอาภา ไหลนานานุกูล

• กรรมการ

นายสรยุทธ หอมสุคนธ์

• กรรมการ

นางรัชนีพร พึงประสพ

• กรรมการ

นายสุรสิทธิ์ อิ่มผล

• กรรมการและเลขานุการ

นางสุดทิพากร ฉุนราชา

• ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ

พล.ต.ท. สมเดช ขาวขำ

• ประธานกรรมการ

นายสมชาย เมธาประภา

• กรรมการ

นายจารุกิจ จารุชัยกุล

• กรรมการ

นางรัชนีพร พึงประสพ

• กรรมการ

นายชโลทร สุวรรณลาภเจริญ

• กรรมการและเลขานุการ

นายพีระชัย มั่งสอน

• ผู้ช่วยเลขานุการ

Auto Copied

คณะกรรมการกำกับผลิตภัณฑ์

ว่าที่ร้อยตรี จรูญ ชูลาภ

• ประธานกรรมการ

ผศ.ดร. พงษ์พิช เพชรสกุลวงศ์

• กรรมการ

ดร. สหพล สังข์เมฆ

• กรรมการ

นางรัชนีพร พึงประสพ

• กรรมการ

นายสุรสิทธิ์ อิ่มผล

• กรรมการ

นายพิสุทธิ์ นวลศรีทอง

• กรรมการ

นายอินถ์ทัชฐะ ใจภูมิคำเขียว

• กรรมการและเลขานุการ

นางสาวนงค์ลักษณ์ ดำคลองตัน

• ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวอรไท หงษ์โต

• ผู้ช่วยเลขานุการ