โดยความคาดหวังที่ต้องการจะให้มีสถาบันการเงินกลางของขบวนการสหกรณ์ เพื่อส่งเสริมให้สหกรณ์ทุกประเภท

ร่วมดำเนินธุรกิจประกันชีวิตตามหลักการช่วยเหลือตัวเองและการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อให้บริการคุ้มครองภัยแก่บรรดาสหกรณ์และสมาชิกอย่างเป็นธรรม ในอัตราดอกเบี้ยประกันชีวิตที่เหมาะสมกับรายได้ของสมาชิก ทั้งเพื่อส่งเสริมให้มีการประหยัดเก็บออมทรัพย์อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ให้เกิดความมั่นคงในการดำรงชีวิตและที่สำคัญเป็นการสร้างแหล่งเงินทุนของ ขบวนการสหกรณ์อีกทางหนึ่งด้วย


บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

เป็นบริษัทประกันชีวิตหนึ่งเดียวของขบวนการสหกรณ์ไทยที่มีผู้ถือหุ้น เป็นสหกรณ์ประเภทต่างๆ ทั้ง 7 ประเภท คือ

1. สหกรณ์การเกษตร
2. สหกรณ์ประมง
3. สหกรณ์นิคม
4. สหกรณ์ร้านค้า
5. สหกรณ์บริการ
6. สหกรณ์ออมทรัพย์
7. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

คณะผู้เริ่มก่อการจัดตั้งบริษัท ประกอบด้วย

ลำดับที่ รายชื่อ ตำแหน่ง
1 นายอวยผล กนกวิจิตร อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
2 นายอนันต์ ชำนาญกิจ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
3 พลตำรวจโท เฉลิม โรจนประดิษฐ ประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
4 นายเกษม ไม้เรียง ผู้แทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5 ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา ผู้แทนชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
6 นายจันทร์แก้ว เมืองใจ ผู้แทนชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด
7 นายสินธ์ กีรตยาคม ผู้แทนชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
8 นางวรรณี รัตนวราหะ ผู้อำนวยการกองวิชาการ กรมส่งเสริมสหกรณ์

ประวัติการก่อตั้ง

พ.ศ. 2518

โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกับสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ร่วมศึกษาความเป็นไปได้ โดยความร่วมมือกับ Volunteer Development Corps. (VDC) โดยเสนอตั้งบริษัทประกันภัยแบบสหกรณ์ในรูปความรับผิดชอบร่วมกัน


milestone-arrow-lmilestone-point

พ.ศ. 2525

กรมส่งเสริมสหกรณ์และสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธิ Friedrich Ebert Stiftung (FES) ศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อตั้งบริษัทประกันภัยในสหกรณ์ จัดประชุมระดมแนวคิดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้นำสหกรณ์ทั่วประเทศ โดยการสนับสนุนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กระทรวงพาณิชย์, กรมการประภัย


milestone-arrow-lmilestone-point

พ.ศ. 2529

กรมส่งเสริมสหกรณ์มีหนังสือเผยแพร่แนวคิด ชี้แจง ทำความเข้าใจ และเชิญชวนสหกรณ์ทั่วประเทศระดมทุนเพื่อจัดตั้งบริษัทสหกรณ์ประกันภัย ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด โดยทั้งนี้ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ในฐานะนายทะเบียนสหกรณ์) ได้พิจารณาเห็นชอบในหลักการ โดยสรุปได้ว่า "การถือหุ้นในบริษัทประกันภัยของสหกรณ์ ให้ถือว่านายทะเบียนสหกรณ์ได้อนุญาตไว้แล้ว ตามความในมาตรา 21 (8) แห่ง พระราชบัญญัติสหกรณ์ พุทธศักราช 2511 โดยสหกรณ์ไม่ต้องขออนุญาตอีก


milestone-arrow-lmilestone-point

พ.ศ. 2536

27 กรกฎาคม กระทรวงพาณิชย์ โดย ฯพณฯ อุทัย พิมพ์ใจชน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เห็นชอบในหลักการโครงการจัดตั้งบริษัทประกันภัยของสหกรณ์ โดยกำหนดเงื่อนไขไว้ 6 ข้อ ตามหนังสือกระทรวงพาณิชย์

12 ตุลาคม คณะรัฐมนตรี มีมติ เห็นชอบ อนุมัติให้ดำเนินการได้โดยให้อยู่ภายใต้เงื่อนไข 6 ข้อ โดยเคร่งครัด


milestone-arrow-lmilestone-point

พ.ศ. 2537

28 กุมภาพันธ์ ได้ยื่นขออนุญาตจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

24 ตุลาคม ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประกันชีวิต โดยกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์


milestone-arrow-lmilestone-point

พ.ศ. 2538

17 มีนาคม บริษัทดำเนินการประกอบธุรกิจประกันชีวิต เป็นบริษัท ลำดับที่ 13 ของบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทย สำนักงานใหญ่แห่งแรกตั้งอยู่ที่ เลขที่ 13 อาคารบุญจิราธร สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ถนนพิชัย แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

1 เมษายน บริษัทเริ่มให้ความคุ้มครองสหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จำกัด เป็นครั้งแรก


milestone-arrow-lmilestone-point

พ.ศ. 2554

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม ได้รับการจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด


milestone-arrow-lmilestone-point