ตลอดระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจ บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาแบบผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานเพื่อสหกรณ์และสมาชิกตลอดจนบุคคลทั่วไปอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อให้ทุกกรมธรรม์ที่ส่งมอบให้กับผู้เอาประกันภัยทุกรายนั้นได้รับประโยชน์สูงสุด พร้อมทั้งได้ดำเนินธุรกิจและบริการภายใต้กฎเกณฑ์หน่วยงานกำกับดูแลอย่างรัดกุมรอบคอบ จนเป็นที่ยอมรับและประจักษ์ต่อสายตาสาธารณชน ด้วยรางวัลรับรองความสำเร็จจากหน่วยงานชั้นนำทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ