วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรนำด้านธุรกิจประกันชีวิตของสหกรณ์เพื่อสหกรณ์ สมาชิกสหกรณ์ และปวงชน
ในการเสริมสร้างเสถียรภาพทางการเงิน และความมั่นคงในชีวิต เศรษฐกิจและสังคม


พันธกิจ

1
ส่งเสริมสนับสนุนให้ธุรกิจประกันชีวิตมีบทบาทสำคัญ ในการสร้างเสริมความแข็งแกร่งของระบบสหกรณ์ สมาชิกสหกรณ์และประชาชนทั่วไปให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยการพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่หลากหลายตามความต้องการของสหกรณ์หรือผู้บริโภค ไว้บริการเพื่อประโยชน์และความพึงพอใจ รวมถึงการขยายเครือข่ายการตลาดให้ครอบคลุม
2
ส่งเสริมสนับสนุนการออมเงินและการคุ้มครองชีวิตแก่สมาชิกสหกรณ์ หรือผู้เอาประกันภัยทั่วไป ให้มีหลักประกันที่มั่นคง ตลอดจนช่วยลดความสูญเสียในกรณีที่สมาชิกผู้กู้เงินจากสหกรณ์จากไปก่อนเวลาอันควร เสริมสร้างความมั่นคงแก่สหกรณ์ เพื่อมุ่งสู่การเป็นสถาบันการเงินหลักของขบวนการสหกรณ์ไทย
3
พัฒนาสหกรณ์ สมาชิกสหกรณ์และสังคมอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์ทั้งในระดับชุมชนและประเทศ รวมถึงรณรงค์ส่งเสริมและปลูกฝังค่านิยมที่ดีงามแก่เยาวชนไทย
4
พัฒนาเสริมสร้างประสิทธิภาพและระบบการบริหารจัดการองค์กรให้เป็นไปตามมาตรฐานของการประกอบธุรกิจประกันชีวิต มีการเชื่อมโยงข้อมูลกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และการนำธุรกิจก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน
5
สรรหาและพัฒนาบุคลากรในทุกระดับทำงานแบบมืออาชีพ เพื่อให้ก้าวทันวิทยาการสมัยใหม่ มุ่งเน้นการทำงานเป็นทีมโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของบริษัท
6
เพิ่มประสิทธิภาพในการกำหนดนโยบาย การบริหารจัดการ แบบบูรณาการเพื่อให้บริษัทมีผลประกอบการที่ดี สร้างความมั่นคงแก่องค์กร สหกรณ์ ผู้เอาประกัน ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย

วัตถุประสงค์และเจตนารมณ์การจัดตั้งบริษัท

1
เพื่อส่งเสริมให้สหกรณ์สร้างสรรค์รายได้ให้เกิดขึ้นโดยจัดให้มี “ธุรกิจสวัสดิการ” เป็นแผนกหนึ่งของสหกรณ์ เพื่อจัดสวัสดิการประกันชีวิตให้แก่สมาชิก ตามหลักการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน2
เพื่อส่งเสริมให้สหกรณ์ได้รับความคุ้มครองภัย สร้างความมั่นคงและรายได้ที่ยั่งยืน และเพื่อยกระดับมาตราฐานความเป็นอยู่ ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแก่สมาชิกสหกรณ์ และบุคคลในครอบครัว โดยการจัดสวัสดิการทำประกันชีวิตไว้กับ บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ที่สหกรณ์ต่างร่วมเป็นเจ้าของกิจการ3
เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์รู้จักการประหยัด เก็บออมทรัพย์อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง อีกทั้งได้รับความคุ้มครองภัยร่วมด้วย เพื่อการมีหลักประกันอันมั่นคงต่อการดำรงชีวิตในวัยชรา4
เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนกลางของขบวนการสหกรณ์ในการพัฒนาสหกรณ์ และจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกและครอบครัว