โครงการประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ เพื่อสมาชิกสหกรณ์
“สหสินเกื้อทรัพย์” (คุ้มครองชีวิต+ทุพพลภาพ) จำนวนเงินประกันลดลง (872)

แบบประกัน

  • ชำระเบี้ยประกันภัยเพียงครั้งเดียวเมื่อขอเอาประกัน คุ้มครองตลอดระยะเวลาเอาประกัน
  • ระยะเวลาเอาประกันตั้งแต่ 2 ถึง 30 ปี (ตามสัญญาเงินกู้) ทุนประกันลดลงตามระยะเวลาเอาประกัน
  • จำนวนเงินเอาประกันต้องไม่เกินกว่าวงเงินกู้
  • ระยะเวลาเอาประกันต้องไม่น้อยกว่าระยะเวลาของสัญญากู้
  • ระยะเวลาเอาประกันเมื่อรวมกับอายุผู้เอาประกันต้องไม่เกิน 75 ปี

ความคุ้มครอง

  • คุ้มครองกรณีเสียชีวิต 24 ชั่วโมงทั่วโลก
  • คุ้มครอง กรณีตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง รวมทั้งการสูญเสียสายตา, มือ, เท้า (รวมกัน 2 ข้าง) โดยถาวรสิ้นเชิงของอวัยวะนั้นๆ

การรับประกันภัย

  • สหกรณ์ สถาบันการเงิน องค์กร ผู้ให้กู้ กรอกใบคำขอฯ (ฉบับฉบับผู้ถือกรมธรรม์) เป็นผู้ถือกรมธรรม์หลัก
  • ผู้ขอเอาประกันระหว่าง 20 - 70 ปี และเป็นลูกหนี้ซึ่งได้ทำสัญญากู้ยืมของผู้ถือกรมธรรม์ ณ วันเข้าร่วมการประกันภัย และมีคุณสมบัติในการขอกู้ยืมตามเงื่อนไขจากผู้ถือกรมธรรม์
  • ผู้ขอเอาประกันกรอกใบคำขอฯ (ฉบับผู้ขอเอาประกันภัย) การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกัน หรือพิจารณาจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย

การตรวจสุขภาพ

  • การตรวจสุขภาพตามที่กำหนด
  • บริษัทจะจ่ายค่าตรวจสุขภาพให้เฉพาะรายที่บริษัทกำหนดให้ต้องตรวจ หรือขอให้มีการตรวจเพิ่มเติม

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง

  • ฆ่าตัวตายในปีแรกของการทำประกัน
  • ถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
  • ไม่เปิดเผยข้อความจริงหรือแถลงข้อความอันเป็นเท็จ บริษัทมีสิทธิ์บอกล้างสัญญาภายใน 1 ปี นับจากวันทำสัญญา
  • การทุพพลภาพฯ ใดๆ ที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม ดังนี้
    - การฆ่าหรือพยายามฆ่าตัวตายหรือทำร้ายร่างกายตนเอง
    - ก่ออาชญากรรม หรือขณะจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม
    - สงคราม การปฏิวัติ การกบฏ การจลาจล การก่อการร้าย
    - การบาดเจ็บจากการขึ้น-ลง โดยสารอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนบรรทุกผู้โดยสาร/สายการบินพาณิชย์
    - ทหาร ตำรวจ อาสาสมัครที่เข้าปฏิบัติการในสงคราม หรือปราบปราม
    - การเจ็บป่วย บกพร่องทางร่างกายมาก่อนแต่ไม่แจ้งให้บริษัททราบ เว้นแต่เอาประกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน
    - การกระทำของผู้เอาประกันขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา (เกินกว่า 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์) สารเสพติด ยาเสพติดให้โทษ

สิทธิการหักลดหย่อนภาษีเงินได้

  • กรมธรรม์ที่มีระยะเอาประกันตั้งแต่ 10 ปีเป็นต้นไป จำนวนเบี้ยประกันที่ชำระสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท

ตัวอย่าง : สมาชิกอายุ 40 ปี ได้กู้เงิน 100,000 บาท มีกำหนดใช้คืนเงินกู้ภายใน 10 ปี

ชำระเบี้ยประกันครั้งเดียว (เมื่อกู้เงิน) คุ้มครองตามสัญญาเอาประกันภัย 10 ปี

  • เพศหญิง เพียง 1,090 บาท/10 ปี ( เฉลี่ย 109.00 บาท/ปี )
  • เพศชาย เพียง 2,771 บาท/10 ปี ( เฉลี่ย 277.10 บาท/ปี )

sahasin-kuasap-exsample-01

หมายเหตุ. เอกสารนี้เป็นการสรุปผลประโยชน์โดยสังเขป ทั้งนี้เงื่อนไขและความคุ้มครองอย่างสมบูรณ์จะถูกระบุอยู่ในกรมธรรม์ ผู้เอาประกันควรทำความเข้าใจความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สหกรณ์ที่ท่านเป็นสมาชิก หรือที่ บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)


sahalife-insurance-interest

หากท่านสนใจผลิตภัณฑ์ของบริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กรุณากรอกข้อมูลของท่านตามแบบฟอร์มนี้ เพื่อบริษัทจะได้ดำเนินการติดต่อประสานงานกับท่านต่อไป

สนใจผลิตภัณฑ์