โครงการประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อเพื่อสมาชิกสหกรณ์
“ สหสินเกื้อทรัพย์” (คุ้มครองชีวิต) จำนวนเงินประกันลดลง (871)

แบบประกัน

 • ชำระเบี้ยประกันภัยเพียงครั้งเดียวเมื่อขอเอาประกัน คุ้มครองตลอดระยะเวลาเอาประกัน
 • ระยะเวลาเอาประกันตั้งแต่ 2 ถึง 30 ปี (ตามสัญญากู้) ทุนประกันลดตามระยะเวลาเอาประกัน
 • จำนวนเงินเอาประกันต้องไม่เกินกว่าวงเงินกู้
 • ระยะเวลาเอาประกันต้องไม่น้อยกว่าระยะเวลาของสัญญากู้
 • ระยะเวลาเอาประกันเมื่อรวมกับอายุผู้เอาประกันต้องไม่เกิน 75 ปี

ความคุ้มครอง

 • คุ้มครองสถานการณ์เสียชีวิต 24 ชั่วโมงทั่วโลก

การรับประกันภัย

 • สหกรณ์ สถาบันการเงิน องค์กร ผู้ให้กู้ กรอกใบคำขอฯ (ฉบับฉบับผู้ถือกรมธรรม์) เป็นผู้ถือกรมธรรม์หลัก
 • ผู้ขอเอาประกันระหว่าง 20 - 70 ปี และเป็นลูกหนี้ซึ่งได้ทำสัญญากู้ยืมของผู้ถือกรมธรรม์ ณ วันเข้าร่วมการประกันภัย และมีคุณสมบัติในการขอกู้ยืมตามเงื่อนไขจากผู้ถือกรมธรรม์
 • ผู้ขอเอาประกันกรอกใบคำขอฯ (ฉบับผู้ขอเอาประกันภัย) การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกัน หรือพิจารณาจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย

การตรวจสุขภาพ

 • การตรวจสุขภาพตามที่กำหนด
 • บริษัทจะจ่ายค่าตรวจสุขภาพให้เฉพาะรายที่บริษัทกำหนดให้ต้องตรวจ หรือขอให้มีการตรวจเพิ่มเติม

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง

 • ฆ่าตัวตายในปีแรกของการทำประกัน
 • ถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
 • ไม่เปิดเผยข้อความจริงหรือแถลงข้อความอันเป็นเท็จ บริษัทมีสิทธิ์บอกล้างสัญญาภายใน 1 ปี นับจากวันทำสัญญา

สิทธิการหักลดหย่อนภาษีเงินได้

 • กรมธรรม์ที่มีระยะเอาประกันตั้งแต่ 10 ปีเป็นต้นไป จำนวนเบี้ยประกันที่ชำระสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท

ตัวอย่าง : สมาชิกอายุ 40 ปี ได้กู้เงิน 100,000 บาท มีกำหนดใช้คืนเงินกู้ภายใน 10 ปี

ชำระเบี้ยประกันครั้งเดียว (เมื่อกู้เงิน) คุ้มครองตามสัญญาเอาประกันภัย 10 ปี

 • เพศหญิง เพียง 948 บาท/10 ปี ( เฉลี่ย 94.80 บาท/ปี )
 • เพศชายเพียง 2,414 บาท / 10 ปี (รับ 241.40 บาท / ปี)

Sahasin-kuasap-exsample-01

หมายเหตุ : เอกสารนี้เป็นการสรุปผลประโยชน์สังเขป ทั้งนี้เงื่อนไขและการคุ้มครองอย่างสมบูรณ์จะถูกระบุไว้ในกรมธรรม์ ผู้เอาประกันควรทำความเข้าใจ
ความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง
หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สหกรณ์ที่ท่านเป็นสมาชิก หรือที่ บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)


sahalife-insurance-interest

หากท่านสนใจผลิตภัณฑ์ของบริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กรุณากรอกข้อมูลของท่านตามแบบฟอร์มนี้ เพื่อบริษัทจะได้ดำเนินการติดต่อประสานงานกับท่านต่อไป

สนใจผลิตภัณฑ์