โครงการประกันชีวิตสำหรับลูกค้า ธ.ก.ส.
แบบประกัน “เกื้อทรัพย์เฉพาะกาล” จำนวนเงินเอาประกันคงที่
คุ้มครองชีวิต 110% ของทุนประกัน

ลูกค้า ธ.ก.ส.บุคคลในครอบครัวบุคคลทั่วไป

โครงการประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ

เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กับ บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เพื่อส่งเสริมให้ลูกค้าของ ธ.ก.ส. บุคคลในครอบครัว ตลอดจนบุคคลทั่วไปสร้างหลักประกันความมั่นคงให้แก่ชีวิตของตนเอง โดยทำประกันชีวิต

ธ.ก.ส. เป็นธนาคารของรัฐได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจนายหน้าประกันชีวิตมีหน้าที่ชี้ช่องให้บุคคลทำสัญญาประกันชีวิตของบริษัท ตามแบบ ข้อความ และเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยที่บริษัทได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติประกันชีวิตแล้ว


แบบประกัน

 • ชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว ให้ความคุ้มครองตลอดระยะเวลาเอาประกัน
 • ระยะเวลาเอาประกันตั้งแต่ 3 ถึง 20 ปี หรือตามระยะเวลาของสัญญาเงินกู้ ด้วยทุนประกันคงที่
 • ระยะเวลาเอาประกันเมื่อรวมกับอายุผู้เอาประกันแล้ว ต้องไม่เกิน 75 ปี
 • ไม่มีผลประโยชน์ด้านเงินคืนเมื่อครบกำหนดสัญญา

ความคุ้มครอง

 • คุ้มครองกรณีเสียชีวิต 24 ชั่วโมงทั่วโลก
 • ให้ความคุ้มครอง 110% ของทุนประกัน

การรับประกันภัย

 • ผู้เอาประกันภัย เป็นลูกค้า ธ.ก.ส. บุคคลในครอบครัว หรือบุคคลทั่วไปมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ดี ไม่เจ็บป่วย หรือเป็นผู้พิการ หรือวิกลจริต หรือทุพพลภาพก่อนเข้าร่วมเอาประกันภัย
 • ผู้เอาประกันภัย อายุ 15 -65 ปี (ปี พ.ศ.ปัจจุบัน ลบ ปี พ.ศ.เกิด)
 • ผู้เอาประกันภัยกรอกใบคำขอเอาประกันชีวิตแบบเกื้อทรัพย์เฉพาะกาล
 • การแถลงสุขภาพ หรือการตรวจสุขภาพตามที่บริษัทกำหนด เป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกัน หรือพิจารณาจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย

ทุนประกันสำหรับลูกค้าสินเชื่อ ธ.ก.ส.

 • ทุนประกันขั้นต่ำไม่น้อยกว่าวงเงินกู้
 • ระยะเวลาเอาประกันไม่น้อยกว่าระยะเวลาของสัญญาเงินกู้

ทุนประกันสำหรับลูกค้าทั่วไป ธ.ก.ส. สมาชิกในครอบครัว บุคคลทั่วไป

 • ทุนประกันขั้นต่ำ 100,000 บาท
 • ระยะเวลาเอาประกัน ตั้งแต่ 3 – 20 ปี

การตรวจสุขภาพ

 • การตรวจสุขภาพตามที่กำหนด
 • บริษัทจะจ่ายค่าตรวจสุขภาพให้เฉพาะรายที่บริษัทกำหนดให้ต้องตรวจ หรือขอให้มีการตรวจเพิ่มเติม

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง

 • ฆ่าตัวตายในปีแรกของการทำประกัน
 • ถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
 • ไม่เปิดเผยข้อความจริงหรือแถลงข้อความอันเป็นเท็จ บริษัทมีสิทธิ์บอกล้างสัญญาภายใน 2ปีนับจากวันทำสัญญา

สิทธิการหักลดหย่อนภาษีเงินได้

 • กรมธรรม์ที่มีระยะเอาประกันตั้งแต่ 10 ปีเป็นต้นไป จำนวนเบี้ยประกันที่ชำระสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท

ตัวอย่าง : สมาชิกอายุ 40 ปี ได้กู้เงิน 100,000 บาท มีกำหนดใช้คืนเงินกู้ภายใน 10 ปี

ชำระเบี้ยประกันครั้งเดียว (เมื่อกู้เงิน) คุ้มครองตามสัญญาเอาประกันภัย 10 ปี

 • เพศหญิง เพียง 2,241 บาท (เฉลี่ย 224.10 บาท/ปี)
 • เพศชาย เพียง 5,590 บาท (เฉลี่ย 559 บาท/ปี)

อัตราเบี้ยประกันกำหนดเป็นรายบุคคล แยกตาม อายุ เพศ ระยะเวลาเอาประกันภัย และทุนประกัน

kuasap-kuasap-exsample-02

จากตัวอย่าง ลูกค้าสินเชื่ออายุ 40 ปี ได้กู้เงิน 100,000 บาท มีกำหนดใช้คืนเงินกู้ภายใน 10 ปี

การทำประกันชีวิต

 • ทำประกันชีวิตทุนประกัน 100,000 บาท (คงที่ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย)
 • ทำประกันชีวิตทุนประกัน 100,000 บาท (คงที่ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย)

การจ่ายสินไหม

 • ในกรณีที่ลูกค้าสินเชื่อเสียชีวิต (ภายใต้เงื่อนไขของกรมธรรม์) จะได้รับเงินสินไหมทดแทน 110% ของทุนประกันภัยเท่ากับ 110,000 บาท

หมายเหตุ. เอกสารนี้เป็นการสรุปผลประโยชน์โดยสังเขป ทั้งนี้เงื่อนไขและความคุ้มครองอย่างสมบูรณ์จะถูกระบุอยู่ในกรมธรรม์ ผู้เอาประกันควรทำความเข้าใจความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สหกรณ์ที่ท่านเป็นสมาชิก หรือที่ บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)


sahalife-insurance-interest

หากท่านสนใจผลิตภัณฑ์ของบริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กรุณากรอกข้อมูลของท่านตามแบบฟอร์มนี้ เพื่อบริษัทจะได้ดำเนินการติดต่อประสานงานกับท่านต่อไป

สนใจผลิตภัณฑ์