โครงการประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ เพื่อสมาชิกสหกรณ์
“เกื้อทรัพย์เฉพาะกาล” (ชำระเบี้ยรายปี) จำนวนเงินประกันคงที่

แบบประกัน

 • ชำระเบี้ยประกันภัยรายปี คุ้มครองตลอดระยะเวลาเอาประกัน
 • ระยะเวลาเอาประกันตั้งแต่ 3 ถึง 19 ปี ด้วยทุนประกันคงที่
 • ระยะเวลาเอาประกันเมื่อรวมกับอายุผู้เอาประกันแล้วต้องไม่เกิน 75 ปี

ความคุ้มครอง

 • คุ้มครองกรณีเสียชีวิต 24 ชั่วโมงทั่วโลก

การรับประกันภัย

 • เป็นผู้กู้เงิน หรือสมาชิกที่ไม่ได้กู้เงิน หรือสมาชิกสมทบ หรือบุคคลในครอบครัวของสมาชิก หรือบุคคลทั่วไป มีอายุระหว่าง 15-70 ปี
 • ผู้ขอเอาประกันกรอกใบคำขอฯ (ฉบับผู้ขอเอาประกันภัย) การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกัน หรือพิจารณาจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย
 • ชำระเบี้ยประกันภัยปีแรกเมื่อเริ่มขอเอาประกัน และชำระเมื่อถึงกำหนดทุกๆ ปี

การตรวจสุขภาพ

 • การตรวจสุขภาพตามที่กำหนด
 • บริษัทจะจ่ายค่าตรวจสุขภาพให้เฉพาะรายที่บริษัทกำหนดให้ต้องตรวจ หรือขอให้มีการตรวจเพิ่มเติม

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง

 • ฆ่าตัวตายในปีแรกของการทำประกัน
 • ถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
 • ไม่เปิดเผยข้อความจริงหรือแถลงข้อความอันเป็นเท็จ บริษัทมีสิทธิ์บอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับจากวันทำสัญญา

สิทธิการหักลดหย่อนภาษีเงินได้

 • กรมธรรม์ที่มีระยะเอาประกันตั้งแต่ 10 ปีเป็นต้นไป จำนวนเบี้ยประกันที่ชำระสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท

ตัวอย่าง : สมาชิกอายุ 40 ปี ได้กู้เงิน 100,000 บาท มีกำหนดใช้คืนเงินกู้ภายใน 10 ปี

ชำระเบี้ยประกันครั้งเดียว (เมื่อกู้เงิน) คุ้มครองตามสัญญาเอาประกันภัย 10 ปี

 • เพศหญิง เพียง 378 บาท/ปี ( รวม 10 ปี = 3,780 บาท )
 • เพศชาย เพียง 713 บาท/ปี ( รวม 10 ปี = 7,130 บาท )

kuasap-kuasap-exsample-01


อัตราเบี้ยประกัน

 • ชำระเบี้ยประกันเป็นรายปีให้ความคุ้มครองไปตลอดสัญญา
 • อัตราเบี้ยประกันกำหนดเป็นรายบุคคลแยกตาม อายุ เพศ ระยะเวลาเอาประกันภัย และทุนประกัน

หมายเหตุ. เอกสารนี้เป็นการสรุปผลประโยชน์โดยสังเขป ทั้งนี้เงื่อนไขและความคุ้มครองอย่างสมบูรณ์จะถูกระบุอยู่ในกรมธรรม์ ผู้เอาประกันควรทำความเข้าใจความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สหกรณ์ที่ท่านเป็นสมาชิก หรือที่ บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)


sahalife-insurance-interest

หากท่านสนใจผลิตภัณฑ์ของบริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กรุณากรอกข้อมูลของท่านตามแบบฟอร์มนี้ เพื่อบริษัทจะได้ดำเนินการติดต่อประสานงานกับท่านต่อไป

สนใจผลิตภัณฑ์