พนักงานคณิตศาสตร์ประกันภัย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย – หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาคณิตศาสตร์ประกันภัย สถิติประยุกต์ บริหารความเสี่ยง หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรับผิดชอบสูง อดทน กระตือรือร้น สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ดี
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS. Office ได้เป็นอย่างดี หรือหากสามารถเขียนโปรแกรม VBA / Actuarial software ได้ดีบริษัทจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • หากมีประสบการณ์ในธุรกิจประกันภัยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดของงาน

 • จัดทำรายงานสำรองประกันภัยราคาบัญชีและสำรองประกันภัยราคาประเมิน
 • จัดทำรายงานการทดสอบความอ่อนไหวของหนี้สิน (Sensitivity Test), และรายงานการทดสอบความเพียงพอ ของหนี้สิน Liability Adequacy Test (LAT) ตลอดจนหมายเหตุประกอบงบการเงิน
 • จัดทำรายงานการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (RBC) และรายงานการทดสอบสภาวะวิกฤต (Stress Test) เช่น การทดสอบสภาวะวิกฤต สำหรับการจ่ายเงินปันผล สำหรับปัจจัยตามภาวะเศรษฐกิจโลก และสำหรับปัจจัยที่กำหนดตามการบริหารความเสี่ยง ERM/ORSA
 • จัดทำรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติและข้อมูลภาพรวมของธุรกิจประกันภัย
 • จัดทำรายงานสถิติธุรกิจประกันภัยตามที่สำนักงาน คปภ.กำหนด
 • ติดต่อประสานงานสำนักงาน คปภ. และจัดทำรายงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง นำส่งสำนักงาน คปภ.

สวัสดิการ

 • เงินเดือน ตามตกลง
 • ประกันสังคม
 • กองทุนเงินทดแทน
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันสุขภาพ OPD และ IPD
 • ประกันชีวิต/อุบัติเหตุ
 • เงินช่วยเหลือพนักงาน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ยูนิฟอร์ม
 • การฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัท
 • อื่นๆ อีกมากมาย

ลักษณะงาน

 • งานประจำ

สนใจ : สมัครด้วยตนเอง หรือสมัครงาน Online มาที่ ส่วนทรัพยากรบุคคล บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 36/186 ถนนเลียบมอเตอร์เวย์ แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

โทร. 0 2379 5099 ต่อ 1517-19, 085 112 4990

E-MAIL : hr@sahalife.co.th

ID LINE : 0851124990