พนักงานวิจัยและวางแผน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย – หญิง อายุ 23 – 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการเงิน บริหาร คณิตศาสตร์ สถิติ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดของงาน

 • ติดตามงานประสานงานต่างๆให้หน่วยงาน
 • บันทึกรายงานการประชุมต่างๆ ของหน่วยงาน และจัดเตรียมเอกสารการประชุม
 • ให้บริการข้อมูลและจัดทำแผนงานงบประมาณประจำปี
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

สวัสดิการ

 • เงินเดือน ตามตกลง
 •  
 • ประกันสังคม
 •  
 • กองทุนเงินทดแทน
 •  
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 •  
 • ประกันสุขภาพ OPD และ IPD
 •  
 • ประกันชีวิต/อุบัติเหตุ
 •  
 • เงินช่วยเหลือพนักงาน
 •  
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 •  
 • ยูนิฟอร์ม
 •  
 • การฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัท
 •  
 • อื่นๆ อีกมากมาย

ลักษณะงาน

 • งานประจำ

สนใจ : สมัครด้วยตนเอง หรือสมัครงาน Online มาที่ ส่วนทรัพยากรบุคคล บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 36/186 ถนนเลียบมอเตอร์เวย์ แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

โทร. 0 2379 5099 ต่อ 1517-19, 085 112 4990

E-MAIL : hr@sahalife.co.th

ID LINE : 0851124990