พนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (System Analyst)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย – หญิง อายุ 22 – 40 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิศวกรรมซอฟท์แวร์
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่ง System Analysis ไม่น้อยกว่า 1 ปี และควรมีความรู้ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน
 • ความรู้ในเรื่อง Requirement Management
 • มีความรู้ในเรื่อง Unified Modeling Language / ทักษะในการสื่อสาร การสร้างสัมพันธภาพรวมถึงการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา
 • ใช้ Object – Oriented Analysis and Design ในการออกแบบซอฟท์แวร์
 • มีความรู้และประสบการณ์ในการใช้ฐานข้อมูล MS SQL, MY SQL
 • มีความรู้ในเรื่อง Software Development Process, Software Development Life Cycle
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป้นอย่างดี

รายละเอียดของงาน

 • จัดเก็บ non-function requirements ที่ระบบงานควรมีตาม compliance และ/ หรือ Standard ที่กำหนด
 • วิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลทั้งหมดและนำไปออกแบบเป็นระบบงาน และพัฒนาระบบงานข้อมูล
 • กำหนดแผนงานและระยะเวลาที่ใช้ในการพัฒนาระบบงาน และจัดทำเอกสารของระบบงาน
 • วางแผนการตรวจสอบความถูกต้องของระบบงานก่อนนำระบบไปใช้ และจัดทำเอกสารคู่มือการใช้ระบบงาน
 • ให้คำแนะนำและอบรม หรือสัมมนาในหัวข้อของระบบงาน
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการ

 • เงินเดือน ตามตกลง
 • ประกันสังคม
 • กองทุนเงินทดแทน
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันสุขภาพ OPD และ IPD
 • ประกันชีวิต/อุบัติเหตุ
 • เงินช่วยเหลือพนักงาน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ยูนิฟอร์ม
 • การฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัท
 • อื่นๆ อีกมากมาย

ลักษณะงาน

 • งานประจำ

สนใจ : สมัครด้วยตนเอง หรือสมัครงาน Online มาที่ ส่วนทรัพยากรบุคคล บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 36/186 ถนนเลียบมอเตอร์เวย์ แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

โทร. 0 2379 5099 ต่อ 1517-19, 085 112 4990

E-MAIL : hr@sahalife.co.th

ID LINE : 0851124990