รางวัล “บริษัทประกันชีวิตที่มีการพัฒนาดีเด่น ประจำปี 2558”

รางวัล “บริษัทประกันชีวิตที่มีการพัฒนาดีเด่น ประจำปี 2558”

บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล “บริษัทประกันชีวิตที่มีการพัฒนาดีเด่น ประจำปี 2558” จากงานมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร ประจำปี 2559

จากการที่บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาครอบคลุมอย่างเป็นระบบในทุกด้านสำคัญทั้งด้านการบริหารงาน ด้านบุคลากร ด้านผลิตภัณฑ์และการให้บริการ ตลอดจนการพัฒนาด้านตัวแทนประกันชีวิต อีกทั้งยังเป็นบริษัทฯ ที่มีผลประกอบการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปีติดต่อกัน

สำหรับงานมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร (Prime Minister’s Insurance Awards) จัดขึ้นโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณและยกย่องผู้ประกอบธุรกิจประกันภัย ตลอดจนเพื่อเป็นการรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชน ตระหนักถึงคุณค่าและคุณประโยชน์ของการสร้างหลักประกันในชีวิตและทรัพย์สินอันเป็นรากฐานในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง มั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคมประเทศชาติอย่างยั่งยืน