26 กุมภาพันธ์ 2563
sahalife-news-viewer 424

ร่วมกิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติ 2563

หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี พระโอรสองค์สุดท้องในพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย พร้อมพระประยูรญาติ เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ปี 2563 และครบรอบ 104 ปีการสหกรณ์ไทย โดยมี นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรี่ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานในพิธีเปิดและกล่าวคำสดุดี โดยมีนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมข้าราชการในสังกัดกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และผู้นำในขบวนการสหกรณ์ไทยถวายการต้อนรับ ณ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

พลตำรวจเอก นิพจน์ วีระสุนทร ประธานกรรมการบริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะกรรมการคณะผู้บริการ และคณะเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมพิธีสงฆ์ วางพานพุ่มถวายสักการะพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ไทย พร้อมทั้งร่วมจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับสหประกันชีวิต ถวายการต้อนรับและถวายของที่ระลึกแด่หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี