31 กรกฏาคม 2563
sahalife-news-viewer 300

ร่วมกิจกรรม วันพระบิดกาแห่งการสหกรณ์ไทย

พลตำรวจเอก นิพจน์ วีระสุนทร ประธานกรรมการ บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยนายสหพล สังข์เมฆ กรรมการผู้จัดการ ร่วมกิจกรรม “วันพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระเกียรติคุณของ พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ในฐานะทรงเป็นผู้ก่อตั้งสหกรณ์ขึ้นในประเทศไทย และเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2488 ที่ประชุมคณะกรรมการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยจึงกำหนดให้ วันที่ 23 กรกฎาคมของทุกปี เป็น "วันพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย" ได้รับเกียรติจาก ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และร่วมในพิธีวางพวงมาลา ต่อหน้าพระรูปพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ โดยมี นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานฯ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย. ร่วมกับเครือข่ายขบวนการสหกรณ์ไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ ณ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563