30 กรกฏาคม 2563
sahalife-news-viewer 409

สหประกันชีวิตจัดประชุมใหญ่แจงผลการดำเนินงาน สหกรณ์ผู้ถือหุ้นเฮลุ้นรับเงินปันหุ้นครั้งแรกในรอบ 25 ปี

บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563  เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาแก่สหกรณ์ผู้ถือหุ้น ภายใต้การจัดงานตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด 19 แบบ New Normal โดยการปฏิบัติตามหลัก Social distancing ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนจะต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ต้องผ่านจุดคัดกรองโดยการตรวจวัดอุณหภูมิ มีการลงทะเบียนผ่านเวปไซต์ไทยชนะดอทคอม และมีการเว้นระยะห่างระหว่างกันไม่ต่ำกว่า 1 เมตร  เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563  ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
        สำหรับผลการประชุมในวาระพิจารณาจ่ายเงินผล ซึ่งปีนี้เป็นปีแรกที่สหประกันชีวิตได้ขออนุมัติจากสหกรณ์ผู้ถือหุ้นจ่ายเงินปันผล และผู้แทนของสหกรณ์ผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติให้สหประกันชีวิตจ่ายเงินปันผล ก่อนจะนำเสนอสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ซึ่งเป็นนายทะเบียนอนุมัติการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในลำดับต่อไป
        ส่วนวาระการเลือกตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่หมดวาระจำนวน 3 ท่านด้วยกันคือ นายเผด็จ ม่งธัญญา นายประกิต พิลังกาสา และนางกรรณฺการ์ อัคคะพู  ผลการเลือกตั้งปรากฎว่าผู้ที่ได้รับการลงคะแนนเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการจำนวน 3 ท่าน คือ ผศ.ดร.พงษ์พิช เพชรสกุลวงศ์ ผู้สมัครจากสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด (สอ.มอ.)  พลตำรวจโท ณพัฒน์ ศรีหิรัญ ผู้สมัครจากชุมนุมสหกรณ์ออทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด (ชสอ.ตร.) และ ผศ.บรรเจิด พฤฒิกิตติ  ผู้สมัครจากชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด (ช.ส.ค.)