21 สิงหาคม 2563
sahalife-news-viewer 460

สหประกันชีวิตร่วมสนับสนุนทุนการศึกษา สอ.นาวิกโยธิน

บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยนางรัชนีพร พึงประสพ รองกรรมการผู้จัดการ ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ของ สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด (สอ.นย.) พร้อมร่วมสนับสนุนทุนการศึกษา ร่วมกับสวัสดิการทุนการศึกษาบุตรสมาชิกที่สหกรณ์ได้จัดสรรขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก พลเรือโท รณรงค์  สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมมอบทุนการศึกษา และให้โอวาทแก่บุตรของสมาชิกสหกรณ์  ณ ห้องประชุมนาวิกโยธิน อ.สัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563

สำหรับในปี 2563 นี้สหกรณ์ได้จัดสรรทุนการศึกษา จำนวน  685 ทุน รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,098,000 บาท โดยแบ่งทุนการศึกษาออกเป็น 2 ประเภท คือ ทุนเรียนดี จำนวน 134 ทุน เป็นเงิน 519,500  บาท และทุนส่งเสริมการศึกษาจำนวน 551 ทุน เป็นเงิน 1,569,500  บาท  และได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด 19