31 กรกฏาคม 2563
sahalife-news-viewer 181

สหประกันชีวิตเข้าร่วมประชุมประจำเดือนพร้อมสนับสนุนเครื่องใช้ สอ.มหาวิทยาลัยศิลปากร

นายสหพล สังข์เมฆ กรรมการผู้จัดการบริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยนายฐาปกรณ์ ภูวมาส รองกรรมการผู้จัดการและคณะ เข้าร่วมการประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปกร จำกัด จังหวัดนครปฐม เพื่อชี้แจงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่คณะกรรมการของสหกรณ์ได้รับทราบ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ อินทร์รักษ์ ประธานฯ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จำกัด เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมมอบเครื่องใช้ภายในสำนักงานในโอกาสที่สหกรณ์เปิดสำนักงานใหม่ด้วย สำหรับสหกรณ์แห่งนี้เป็นอีกหนึ่งสหกรณ์ที่เป็นทั้งผู้ถือหุ้นและใช้บริการผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตกับสหประกันชีวิต ณ อาคารอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร จำกัด จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563