19 สิงหาคม 2564
sahalife-news-viewer 224

สหประกันชีวิต จัดสัมมนาออนไลน์ให้ความรู้ผู้ประสานงาน ธ.ก.ส. "เรื่องการพิจารณารับประกันภัยและการจ่ายสินไหมมรณกรรม"

บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย นางรัชนีพร พึงประสพ กรรมการผู้จัดการ เปิดการอบรมสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “หลักการในการพิจารณารับประกันภัยและการจ่ายสินไหมมรณกรรม” ให้กับผู้ประสานงานช่องทาง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในระดับผู้จัดการเขตขึ้นไป โดยได้ทำการจัดสัมมนาในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams ณ ห้องประชุม อาคารสำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 2564

สำหรับเนื้อหาสำคัญในการสัมมนาครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 เรื่อง ได้แก่ แนวทางการพิจารณารับประกันภัย และหลักเกณฑ์ในการพิจารณาจ่ายสินไหมมรณกรรม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ทราบถึงปัจจัย กฏเกณฑ์ และเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานร่วมกัน และเพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ขณะนี้ ที่แต่ละส่วนงานต่างปฏิบัติงานกันที่บ้านพักเป็นหลัก

สำหรับการจัดสัมมนาในครั้งนี้ จัดโดย ส่วนอบรม สำนักสื่อสารองค์กร

บมจ.สหประกันชีวิต พร้อมอำนวยความสะดวกในการแจ้งเคลมสินไหมให้กับผู้เอาประกันภัยทุกท่าน สอบถามรายละเอียดขั้นตอนการเคลมและเอกสารที่ใช้ในการเคลมค่าสินไหมทดแทนได้ที่ www.sahalife.co.th หรือ โทร. 02-379-5099 และ 085-098-4050