10 มิถุนายน 2564
sahalife-news-viewer 248

สหประกันชีวิต มอบทุนสนับสนุน นักศึกษาฝึกงานด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย คุณรัชนีพร พึงประสพ รักษาการกรรมการผู้จัดการ ได้มอบประกาศนียบัตรพร้อมทุนสนับสนุนนักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ สาขาวิชาประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง จำนวน 2 ราย ได้แก่ นายพันธกานต์ บัวตูม และ MR.CHHA LITH NGUON นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศกัมพูชา พร้อมให้โอวาทในการเตรียมพร้อมสู่การปฏิบัติงานจริงในอนาคต

โดยนักศึกษาทั้งสองรายได้เข้ารับการฝึกงานด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย รวมระยะเวลา 2 เดือน ซึ่งในส่วนงานคณิตศาสตร์ประกันภัยถือเป็นส่วนงานที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อธุรกิจประกัน ทั้งด้านการออกแบบผลิตภันฑ์ การดูแลเงินทุนสำรองให้เพียงพอ ไปจนถึงการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน

สำหรับ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuary) จะต้องมีความรอบรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ การเงิน และสถิติ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการวางแผนงาน ซึ่งปัจจุบันสายอาชีพนี้กำลังเป็นที่ต้องการอย่างมากในตลาดธุรกิจประกัน

และเพื่อเป็นการร่วมส่งเสริมผลักดันบุคลากรในสายงานด้านธุรกิจประกัน สหประกันชีวิต จึงมีนโยบายเปิดรับนักศึกษาฝึกงานจากทั่วประเทศ พร้อมมีทุนสนับสนุนหรือค่าครองชีพให้กับนักศึกษาทุกท่านที่ได้ผ่านการคัดเลือกเข้ามาศึกษางานในองค์ของเรา