03 พฤศจิกายน 2563
sahalife-news-viewer 146

สหประกันชีวิต ร่วมจัดกิจกรรม เดิน-วิ่งการกุศล เนื่องในวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2563

       เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 2563 "วันออมแห่งชาติ" นำโดย ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย (ชสค.) สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) และ บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรม เดิน-วิ่งการกุศล FSCT Savings Run ครั้งที่ 1 ขึ้น ณ บริเวณลานทะเลสาบเมืองทองธานี จ.นนทบุรี

      โดยมี ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ ชสอ.กล่าวรายงาน และ พล.ต.อ. นิพจน์ วีระสุนทร ประธานกรรมการ บมจ.สหประกันชีวิต เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมกล่าวว่า

     "สำหรับกิจกรรมนี้ได้กำหนดจัดขึ้นเป็นปีแรก เพื่อให้ประชาชนหันมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง ให้เกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ ส่งเสริมให้เยาวชน นักเรียน ประชาชน ลด ละ เลิก อบายมุข ห่างไกลยาเสพติดด้วยการออกกำลังกาย"

      สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้มีนักวิ่งสนใจเข้าร่วมกว่า 1,000 คน โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 6 รุ่นด้วยกัน ได้แก่ รุ่นอายุ 16-29 ปี ชาย-หญิง, รุ่นอายุ 30-49 ปี ชาย-หญิง, รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไป ชาย-หญิง โดยมีถ้วยและเงินรางวัลมอบให้กับผู้ชนะการแข่ง 3 ลำดับแรกของแต่ละรุ่น จำนวน 1,500 บาท 1,000 บาท และ 500 บาท ตามลำดับ

      ซึ่งรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายจะบริจาคสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้แก่สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ต่อไป และอีกไฮไลท์ของกิจกรรมคือการจัดพิธีลอยกระทงยามเช้าให้เหล่านักวิ่งและผู้ร่วมงานได้ลอยพร้อมกัน ณ ทะเลสาบเมืองทองธานี