16 กันยายน 2563
sahalife-news-viewer 353

สหประกันชีวิต ร่วมพิธีแถลงข่าว งานวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2563 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสค.) สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และตัวแทนสหกรณ์จากทั่วประเทศ จัดพิธีแถลงข่าว "งานวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2563" ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 31 ตุลาคม นี้ โดยมี คุณพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณโถงชั้น 1 สำนักงาน ชสอ.
.
ซึ่งในปีนี้คณะผู้จัดงานมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือต้องการกระตุ้นและส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์ตลอดจนนักเรียนและนักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญในด้านการออมมากยิ่งขึ้นและเพื่อให้สอดรับกับนโยบายของภาครัฐบาลที่ต้องการให้ประชาชนคนไทยทุกคนเข้าสู่ระบบการออมและพัฒนาสถาบันการเงินให้มีความมั่นคงซึ่งสหกรณ์ก็คือหนึ่งในสถาบันการเงินที่มีความสำคัญของประเทศ
.
โดยไฮไลท์สำคัญในปีนี้คือการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล FSCT Savings Run ครั้งที่ 1 ณ บริเวณลานทะเลสาบเมืองทองธานี จ.นนทบุรี ซึ่งรายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ มูลนิธิรามาธิบดี เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี