05 มกราคม 2564
sahalife-news-viewer 122

สหประกันชีวิต สนับสนุนจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์รักษาผู้ป่วย มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจฯ

สหประกันชีวิต สนับสนุนจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์รักษาผู้ป่วย มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจฯ

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563 บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย พล.ต.อ.นิพจน์ วีระสุนทร ประธานกรรมการ พร้อมคณะกรรมการและผู้บริหาร เข้าร่วมสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ แก่มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ได้ใช้สำหรับการปฏิบัติงานในการอำนวยความสะดวกในการรักษาผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด