30 เมษายน 2567
sahalife-news-viewer 4059

สหประกันชีวิต จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

     เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

     โดยมี พล.ต.อ.นิพจน์ วีระสุนทร ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้บริหารบริษัทเข้าร่วมประชุมชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นอย่างพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้มีตัวแทนจากสหกรณ์ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมกว่า 300 คน ซึ่งในที่ประชุมได้มีการแถลงผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566 ให้สหกรณ์ผู้ถือหุ้นรับทราบและพิจารณาอนุมัติเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญฯ

     ส่วนวาระการเลือกตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่หมดวาระ จำนวน 4 ท่าน คือ พล.ต.อ.นิพจน์ วีระสุนทร, พล.ต.ท.สมเดช ขาวขำ, พล.ต.ท.วรวิทย์ ลิปิพันธ์ และนายสหพล สังข์เมฆ ผลการเลือกตั้งปรากฎว่าผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการ จำนวน 4 ท่าน คือ พล.ต.อ.นิพจน์ วีระสุนทร ผู้สมัครจากสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด พล.ต.ท.สมเดช ขาวขำ ผู้สมัครจากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด, พล.ต.ท.วรวิทย์ ลิปิพันธ์ ผู้สมัครจากสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด และนายสหพล สังข์เมฆ ผู้สมัครจากสหกรณ์ออมทรัพย์ บมจ.สหประกันชีวิต จำกัด