10 พฤศจิกายน 2566
sahalife-news-viewer 15801

คณะผู้บริหาร สหประกันชีวิต ร่วมแสดงความยินดีกับเลขาธิการ คปภ.คนใหม่

      เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย พล.ต.อ.นิพจน์ วีระสุนทร ประธานกรรมการ นำคณะผู้บริหารเข้าร่วมแสดงความยินดีกับ นายชูฉัตร ประมูลผล ในโอกาสที่คณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งให้ท่านดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) คนใหม่ ณ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร