แจ้งเบาะแส

ช่องทางแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนในการทุจริตประพฤติมิชอบ และการฝ่าฝืนจรรยาบรรณ
นอกจากนี้บริษัทจัดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการฉ้อฉล การทุจริต
หรือการกระทำทีสงสัยว่าการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือ นโยบาย
การกำกับดูแลกิจการ รวมถึงการรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือ ระบบควบคุมภายใน
ที่บกพร่องต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่


สำนักงานตรวจสอบภายในและกำกับกิจการ

บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เลขที่ 36/179, 36/183, 36/186
ถนนมอเตอร์เวย์ แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

อีเมล์/เบอร์โทรศัพท์ : สำนักงานตรวจสอบภายในและกำกับกิจการ

sahalife-tel 0-2379-5099 ต่อ 1102

sahalife-mail audit_compliance@sahalife.co.th

https://www.sahalife.co.th/แจ้งเบาะแส

เรื่องที่ต้องการแจ้ง