การชำระเบี้ยประกันภัยต้องชำระก่อนหรือในวันถึงกำหนดชำระตามลักษณะแบบกรมธรรม์ ณ สำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานของตัวแทน บริษัท หรือกับตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจเป็นหนังสือจากบริษัท ทั้งนี้บริษัทจะออกใบรับเงินเบี้ยประกันภัยให้ไว้เป็นหลักฐานการชำระเบี้ย ประกันภัยให้ชำระเป็นเงินสด การชำระเบี้ยประกันภัยด้วยตั๋วสัญญาใช้เงิน เช็ค ดร๊าฟท์ หรือวิธีอื่นใด จะถือว่าได้ชำระเบี้ยประกันภัยต่อเมื่อ เรียกเก็บเงินสดได้แล้วเท่านั้น

โปรดจ่ายเงินในนาม บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เท่านั้น

 1. ชำระเป็น เงินสด เช็ค แคชเชียร์เช็ค ตั๋วแลกเงิน โดยสั่งจ่ายในนาม "บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)" โดยตรงที่ บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยนำ "ใบแจ้งครบกำหนดชำระเบี้ยประกัน" ติดต่อชำระเบี้ยประกันที่ บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่เลขที่ 36/179, 36/183, 36/186 ถนนมอเตอร์เวย์ แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 เวลาทำการจันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 17.00 (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) (กรุณาขอรับใบเสร็จรับเงินทุกครั้ง เพื่อเป็นหลักฐานในการชำระเบี้ยประกันภัย)
 2. ชำระเป็นธนาณัติในนามบริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สั่งจ่าย ณ ปณ.คลองจั่น 10240
 3. ชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
ทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ออมทรัพย์ เดอะไนน์ ถนนพระราม 9 124-2-08827-4
กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ออมทรัพย์ ศรีนครินทร์ 980-6-31634-7
ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ออมทรัพย์ ถนนศรีนครินทร์ (กรุงเทพกรีฑา) 080-2-53888-5
กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ออมทรัพย์ คลองจั่น 040-2-63386-9
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ออมทรัพย์ นางเลิ้ง 01000-2-12519-9

*เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งสำเนาหลักฐานการชำระเงินมายังที่อยู่ของบริษัท หรือติดต่อมายังช่องทางดังนี้

 1. Email : saha@sahalife.co.th
 2. Telephone : 02-379-5099 ต่อ 2202-2204 (ส่วนการเงิน)
 3. Fax. 0-2731-7727-28

หากผู้เอาประกันภัยขาดการชำระเบี้ยประกันภัย ภายในระยะเวลาที่กำหนดในกรมธรรม์ต้องดำเนินการดังนี้

 • กรณีกรมธรรม์ประเภทสามัญขาดอายุ (Lapse) ตั้งแต่ 60 วันขึ้นไปต้องกรอกรายละเอียดในหนังสือรับรองสุขภาพฯ ส่วนที่ 1-3 และผู้เอาประกันลงลายมือชื่อในหน้าสุดท้าย
 • กรณีกรมธรรม์ประเภทสามัญขาดอายุ (Lapse) เกิน 1 ปี ขึ้นไป ต้องให้แพทย์ตรวจและรับรองสุขภาพ ส่วนที่ 4 โดย ผู้เอาประกัน ชำระค่าใช้จ่ายเอง
 • กรณีกรมธรรม์มีมูลค่าเงินตามกรมธรรม์แล้ว บริษัทฯจะดำเนินการกู้ชำระเบี้ยประกันให้อัตโนมัติ (APL) โดยชำระเบี้ยประกันที่ ค้างพร้อมดอกเบี้ย (ถ้ามี) ให้ครบสมบูรณ์เป็นปัจจุบัน
 • กรณีกรมธรรม์ประเภทอุตสาหกรรม ขาดการชำระเบี้ยประกันภัยเกินกว่า 90 วันขึ้นไป ต้องมีหนังสือรับรองสุขภาพฯ โดยกรอก ส่วนที่ 1-3 และผู้เอาประกันลงลายมือชื่อในหน้าสุดท้าย
 • กรณีกรมธรรม์ประเภทอุตสาหกรรม ขาดการชำระเบี้ยประกันภัยเกิน 1 ปีขึ้นไป ต้องให้แพทย์ตรวจและรับรองสุขภาพ ส่วนที่ 4 โดยผู้เอาประกันชำระค่าใช้จ่ายเอง

หากผู้เอาประกันภัยมิได้ชำระเบี้ยประกันภัยเมื่อครบกำหนดชำระ บริษัทจะผ่อนผันให้เป็นดังนี้

 • กรมธรรม์ประเภทสามัญ ระยะเวลาผ่อนผัน 31 วัน นับตั้งแต่วันถึงกำหนดชำระ
 • กรมธรรม์ประเภทอุตสาหกรรม ระยะเวลาผ่อนผัน 60 วัน นับตั้งแต่วันถึงกำหนดชำระ
 • โดยบริษัทจะถือว่าในระหว่างระยะเวลาผ่อนผันกรมธรรม์ยังคงมีผลบังคับ ถ้าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตลงในระหว่างเวลาผ่อนผัน บริษัทจะหักเบี้ยประกันภัยที่ค้างชำระในรอบปีกรมธรรม์นั้นออกจากจำนวนเงิน ซึ่งบริษัทจะชดใช้ตามกรมธรรม์นี้โดยไม่คิดดอกเบี้ย

ภายในระยะเวลา (5 ปี) นับแต่วันที่กรมธรรม์ขาดอายุ และยังมิได้รับเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ ผู้เอาประกันภัยอาจขอต่ออายุกรมธรรม์ได้ ดังต่อไปนี้

 • วิธีที่ 1 ชำระเบี้ยประกันภัยที่ขาดชำระทั้งหมด พร้อมดอกเบี้ยทบต้นในอัตราสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยที่ใช้ในการคำนวณเบี้ยประกันภัยอีกร้อยละ 2 ต่อปี
 • วิธีที่ 2 เลื่อนวันเริ่มต้นแห่งสัญญาประกันภัยออกไปเท่ากับระยะเวลาที่กรมธรรม์ขาดอายุ โดยผู้เอาประกันภัยต้องชำระเบี้ยประกันภัยในอัตราตามอายุของผู้เอาประกันภัย ณ วันเริ่มต้นใหม่ของสัญญาประกันภัย
 • ยื่นคำขอต่ออายุกรมธรรม์เป็นหนังสือตามแบบที่บริษัทกำหนด
 • แสดงหลักฐานเป็นหนังสือตามแบบที่บริษัทกำหนดว่ามีสุขภาพสมบูรณ์ และอยู่ในสภาพที่บริษัทรับประกันได้ โดย ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเอง (ถ้ามี)
 • ชำระหนี้สินใดๆที่มีอยู่ตามกรมธรรม์พร้อมดอกเบี้ยทบต้นตามอัตราที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้
เปรียบเทียบสินค้า
0/4
ลบทั้งหมด
เปรียบเทียบ
Powered By MakeWebEasy Logo MakeWebEasy