ประวัติการก่อตั้ง

จากจุดเริ่มต้นแนวคิดสหกรณ์ประกันภัยในอดีต สู่บริษัทประกันชีวิตเพียงหนึ่งเดียวของขบวนการณ์สหกรณ์ไทยในปัจจุบัน


ประวัติการก่อตั้ง
ตราสัญลักษณ์

ตราสัญลักษณ์

ที่มาและความหมายของตราสัญลักษณ์


วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์

ผู้นำด้านธุรกิจประกันชีวิตของสหกรณ์เพื่อสหกรณ์ สมาชิกสหกรณ์ และปวงชน ในการเสริมสร้างเสถียรภาพทางการเงินและความมั่นคงในชีวิต เศรษฐกิจและสังคม


วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์
การกำกับดูแลกิจการ

การกำกับดูแลกิจการ

กรอบและนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงกระบวนการควบคุมภายในของบริษัท


หลักธรรมาภิบาลการลงทุน

ประกาศรับการปฏิบัติตามหลักธรรมภิบาลและการลงทุน (Investment Governance Code : I Code)


หลักธรรมาภิบาลการลงทุน
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

รางวัลรับรองคุณภาพและมาตรฐานจากหน่วยงานชั้นนำทั้งในประเทศและระดับสากล


ข่าวสารและกิจกรรม

ติดตามทุกความเคลื่อนไหวจากเรา


ข่าวสารและกิจกรรม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ลิงก์ข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจของเรา