สหประกันชีวิต พร้อมมอบโอกาสความก้าวหน้าในตำแหน่งงานที่หลากหลายตามความสามารถทางวิชาชีพเฉพาะด้าน มุ่งพัฒนาศักยภาพ รักษาบุคลากร มอบผลตอบแทนและสวัสดิการที่ดีที่สุด ภายใต้มาตรฐานการบริหารจัดการของคนหัวคิดทันสมัย อนาคตก้าวไกลไปกับสหประกันชีวิต

ตำแหน่งงาน

พนักงานอาคารสถานที่ ด่วนมาก!!!
พนักงานอาคารสถานที่ ด่วนมาก!!!
 

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุ 23 40 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับตอนต้นขึ้นไป ปวช.-ปวส. หรือปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้าง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านซ่อมบำรุงอาคารจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
 • มีความรู้ในงานซ่อมบำรุงอาคาร 
 • มีความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค
 • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ได้เบื้องต้น
 • มีทักษะที่ดีในการติดต่อสื่อสาร เจรจากับผู้อื่น มีความรับผิดชอบสูง ละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์ อดทน รักในงานที่ทำ สามารถทำงานภายใต้เเรงกดดันได้ดี และปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 • มุ่งเน้นการทำงานเป็นทีมและยืดหยุ่นในการทำงานล่วงเวลาได้ตามต้องการ
 • ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 มาแล้วอย่างน้อย 2 เข็ม

รายละเอียดของงาน
 • มีความรู้ ความเข้าใจ และ ทักษะในงานช่าง เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบสื่อสาร เป็นต้น
 • ดูแลงานซ่อมบำรุงอาคาร
 • ดูแลงานระบบไฟฟ้า
 • ดูแลงานระบบประปา
 • ดูแลงานระบบลิฟท์โดยสารเบื้องต้น
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาสวัสดิการ
 • เงินเดือน ตามตกลง
 •  ประกันสังคม
 •  กองทุนเงินทดแทน
 •  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 •  ประกันสุขภาพ OPD และ IPD
 •  ประกันชีวิต/อุบัติเหตุ
 •  เงินช่วยเหลือพนักงาน
 •  ตรวจสุขภาพประจำปี
 •  ยูนิฟอร์ม
 •  การฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัท
 •  อื่นๆ อีกมากมาย


ลักษณะงาน
 • รูปแบบงาน : งานประจำ
 • วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์
 • เวลาทำงาน : 08:30 - 17:00

 
สนใจ : สมัครด้วยตนเอง หรือสมัครงาน Online มาที่ ส่วนทรัพยากรบุคคล บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เลขที่ 36/179, 36/183, 36/186 หมู่บ้าน RK BIZ CENTER ถนนมอเตอร์เวย์

แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

โทร. 0 2379 5099 ต่อ 2105, 085 112 4990

E-MAIL : hr@sahalife.co.th

ID LINE : 0851124990

 

คลิกเพื่อสมัครงาน >>

พนักงานสื่อสารองค์กร (Creative Content Marketing) ด่วนมาก!!!

พนักงานสื่อสารองค์กร (Creative Content Marketing) ด่วนมาก!!!
 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย หญิง อายุ 22  35 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการตลาด , สาขาโฆษณา , สาขาบริหารผลิตภัณฑ์ , สาขานิเทศศาสตร์ , สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่ง Creative Content Marketing ไม่น้อยกว่า 1 ปี แล
 • ควรมีความรู้ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีความคิดสร้างสรรค์ หรือคิดค้นสิ่งใหม่ และความแปลกใหม่
 • มีความคิดนอกกรอบ มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
  มีทักษะและประสบการณ์ มีไหวพริบและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างดีเยี่ยม
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
 • ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 มาแล้วอย่างน้อย 2 เข็ม

รายละเอียดของงาน
 • วิเคราะห์ความต้องการ คิดรูปแบบและเนื้อหาเพื่อผลิตคอนเทนต์
 • วางแผนกลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดให้น่าสนใจตรงกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด
 • ส่งเสริมการตลาดทั้งในรูปแบบ Online และ Offline
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และอัพเดทเทรนด์อยู่ตลอดเวลา
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


สวัสดิการ
 • เงินเดือน ตามตกลง
 •  ประกันสังคม
 •  กองทุนเงินทดแทน
 •  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 •  ประกันสุขภาพ OPD และ IPD
 •  ประกันชีวิต/อุบัติเหตุ
 •  เงินช่วยเหลือพนักงาน
 •  ตรวจสุขภาพประจำปี
 •  ยูนิฟอร์ม
 •  การฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัท
 •  อื่นๆ อีกมากมาย


ลักษณะงาน
 • รูปแบบงาน : งานประจำ
 • วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์
 • เวลาทำงาน : 08:30 - 17:00

 
สนใจ : สมัครด้วยตนเอง หรือสมัครงาน Online มาที่ ส่วนทรัพยากรบุคคล บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เลขที่ 36/179, 36/183, 36/186 หมู่บ้าน RK BIZ CENTER ถนนมอเตอร์เวย์

แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

โทร. 0 2379 5099 ต่อ 2105, 085 112 4990

E-MAIL : hr@sahalife.co.th

ID LINE : 0851124990

 

คลิกเพื่อสมัครงาน >>

ผู้จัดการส่วนลงทุน ด่วนมาก!!!

ผู้จัดการส่วนลงทุน ด่วนมาก!!!
 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงินและการธนาคาร บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความเป็นผู้นำ และมีความสามารถในการบริหารงาน
 • มีทักษะที่ดีในการติดต่อสื่อสาร เจรจากับผู้อื่น มีความรับผิดชอบสูง ละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์ อดทน รักในงานที่ทำ สามารถทำงานภายใต้เเรงกดดันได้ดี และปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft offices หรือโปรแกรมสำเร็จรูป ได้เป็นอย่างดี
 • วิเคราะห์ความเสี่ยง วิเคราะห์ข้อมูลการเงิน เศรษฐกิจ การลงทุนได้
 • มีความรู้ ความสามารถวิเคราะห์ตลาดทุนได้
 • หากมีใบประกาศนียบัตรทางด้านการลงทุนของ CISA หรือ CFA ระดับ 1 ขึ้นไป (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือเป็นผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้จัดการส่วนในบริษัทมาเเล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มุ่งเน้นการทำงานเป็นทีมและยืดหยุ่นในการทำงานล่วงเวลาได้ตามต้องการ
 • ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 มาแล้วอย่างน้อย 2 เข็ม
รายละเอียดของงาน
 • บริหาร จัดการ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานในส่วนลงทุน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 • พิจารณากฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และกฎระเบียบหรือนโยบายของบริษัท เพื่อจัดทำร่างนโยบายการลงทุน กระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจาการลงทุน แผนการลงทุน และธรรมภิบาลการลงทุน เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชาและคณะกรรมการลงทุน
 • วิจัยและวิเคราะห์การลงทุนต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อดำเนินรายการซื้อ-ขายสินทรัพย์ลงทุน และบริหารเงินลงทุน
 • จัดทำรายงานการคำนวณสัดส่วนการลงทุนตามประเภทสินทรัพย์ (Product limit)
 • จัดทำรายงานผู้ออกสินทรัพย์ และคู่สัญญาของบริษัทในการลงทุน (Master file)
 • จัดทำแผนงบประมาณประจำปีส่วนงาน
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจสกผู้บังคับบัญชา


สวัสดิการ
 • เงินเดือน ตามตกลง
 •  ประกันสังคม
 •  กองทุนเงินทดแทน
 •  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 •  ประกันสุขภาพ OPD และ IPD
 •  ประกันชีวิต/อุบัติเหตุ
 •  เงินช่วยเหลือพนักงาน
 •  ตรวจสุขภาพประจำปี
 •  ยูนิฟอร์ม
 •  การฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัท
 •  อื่นๆ อีกมากมาย


ลักษณะงาน
 • รูปแบบงาน : งานประจำ
 • วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์
 • เวลาทำงาน : 08:30 - 17:00

 
สนใจ : สมัครด้วยตนเอง หรือสมัครงาน Online มาที่ ส่วนทรัพยากรบุคคล บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เลขที่ 36/179, 36/183, 36/186 หมู่บ้าน RK BIZ CENTER ถนนมอเตอร์เวย์

แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

โทร. 0 2379 5099 ต่อ 2105, 085 112 4990

E-MAIL : hr@sahalife.co.th

ID LINE : 0851124990

 

คลิกเพื่อสมัครงาน >>

วิทยากร ด่วนมาก!!!

วิทยากร ด่วนมาก!!!
 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย หญิง อายุ 26 35 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์ จิตวิทยา หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะที่ดีในการติดต่อสื่อสาร เจรจากับผู้อื่น มีความรับผิดชอบสูง ละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์ อดทน รักในงานที่ทำ ปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี และสามารถทำงานภายใต้เเรงกดดันได้ดี
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft offices ได้เป็นอย่างดี
 • มุ่งเน้นการทำงานเป็นทีมและยืดหยุ่นในการทำงานล่วงเวลาได้ตามต้องการ
 • มีประสบการณ์วิทยากรในด้านประกันภัย เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือประสบการณ์การบรรยายในด้านประกันภัย ไม่น้อยกว่า 25 ชั่วโมง (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
 • ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 มาแล้วอย่างน้อย 2 เข็ม
รายละเอียดของงาน
 • จัดฝึกอบรม หลักสูตรขอรับใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิตและขอต่ออายุใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต ครั้งที่ 1 3 และครั้งที่ 4 เป็นต้นไป
 • บรรยายหลักสูตรขอรับใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิตและขอต่ออายุใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต ครั้งที่ 1 - 4
 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการฝึกอบรมขอรับใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิตและต่ออายุใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต
 • จัดเตรียมเอกสาร คู่มือตัวแทนและอุปกรณ์ต่างๆ
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สวัสดิการ
 • เงินเดือน ตามตกลง
 •  ประกันสังคม
 •  กองทุนเงินทดแทน
 •  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 •  ประกันสุขภาพ OPD และ IPD
 •  ประกันชีวิต/อุบัติเหตุ
 •  เงินช่วยเหลือพนักงาน
 •  ตรวจสุขภาพประจำปี
 •  ยูนิฟอร์ม
 •  การฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัท
 •  อื่นๆ อีกมากมาย
ลักษณะงาน
 • รูปแบบงาน : งานประจำ
 • วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์
 • เวลาทำงาน : 08:30 - 17:00

 
สนใจ : สมัครด้วยตนเอง หรือสมัครงาน Online มาที่ ส่วนทรัพยากรบุคคล บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เลขที่ 36/179, 36/183, 36/186 หมู่บ้าน RK BIZ CENTER ถนนมอเตอร์เวย์

แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

โทร. 0 2379 5099 ต่อ 2105, 085 112 4990

E-MAIL : hr@sahalife.co.th

ID LINE : 0851124990

 

คลิกเพื่อสมัครงาน >>

พนักงานลงทุน ด่วนมาก!!!

พนักงานลงทุน ด่วนมาก!!!
 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย หญิง อายุ 23 35 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิชาการวางแผนการเงินและการลงทุน  เศรษฐศาสตร์ การเงิน การเงินการธนาคาร บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน
 • มีความรับผิดชอบสูง อดทน กระตือรือร้น สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ดี
 • มีความซื่อสัตย์สุจริต
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS. Office ได้เป็นอย่างดี
รายละเอียดของงาน
 • ตรวจสอบเอกสารยืนยันยอดหุ้น การโอนหุ้น การออกใบหุ้น การฝากขายหุ้น การถอนหุ้น
 • จัดทำรายงานทะเบียนผู้ถือหุ้น
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สวัสดิการ
 • เงินเดือน ตามตกลง
 •  ประกันสังคม
 •  กองทุนเงินทดแทน
 •  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 •  ประกันสุขภาพ OPD และ IPD
 •  ประกันชีวิต/อุบัติเหตุ
 •  เงินช่วยเหลือพนักงาน
 •  ตรวจสุขภาพประจำปี
 •  ยูนิฟอร์ม
 •  การฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัท
 •  อื่นๆ อีกมากมาย
ลักษณะงาน
 • รูปแบบงาน : งานประจำ
 • วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์
 • เวลาทำงาน : 08:30 - 17:00

 
สนใจ : สมัครด้วยตนเอง หรือสมัครงาน Online มาที่ ส่วนทรัพยากรบุคคล บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เลขที่ 36/179, 36/183, 36/186 หมู่บ้าน RK BIZ CENTER ถนนมอเตอร์เวย์

แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

โทร. 0 2379 5099 ต่อ 2105, 085 112 4990

E-MAIL : hr@sahalife.co.th

ID LINE : 0851124990

 

คลิกเพื่อสมัครงาน >>

พนักงานสื่อสารองค์กร (Multimedia) ด่วนมาก!!!

พนักงานสื่อสารองค์กร (Multimedia) ด่วนมาก!!!
 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย  อายุ 22 - 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขานิเทศศาสตร์ มัลติมีเดีย สารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความคิดสร้างสรรค์  หรือคิดค้นสิ่งใหม่ และความแปลกใหม่
 • มีความคิดนอกกรอบ มีความรับผิดชอบ
 • มีทักษธและประสบการณ์ มีไหวพริบและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างดีเยี่ยม
 • สามารถเก็บรายละเอียดงานได้ครบถ้วนถูกต้อง ช่างสังเกตและใฝ่หาข้อมูลใหม่ๆ อยู่เสมอ
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี
 • ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 มาแล้วอย่างน้อย 2 เข็ม
รายละเอียดของงาน
 • สามารถใช้โปรแกรม Illustrator , Photoshop , Premiere Pro , After Effects หรือโปรมแกรมอื่นๆ ในการตัดต่อวีดีโอได้
 • สามารถใช้อุปกรณ์ในการถ่ายภาพและ ถ่ายวีิดีโอได้
 • ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ ติดตามผู้บริหาร
สวัสดิการ
 • เงินเดือน ตามตกลง
 •  ประกันสังคม
 •  กองทุนเงินทดแทน
 •  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 •  ประกันสุขภาพ OPD และ IPD
 •  ประกันชีวิต/อุบัติเหตุ
 •  เงินช่วยเหลือพนักงาน
 •  ตรวจสุขภาพประจำปี
 •  ยูนิฟอร์ม
 •  การฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัท
 •  อื่นๆ อีกมากมาย
ลักษณะงาน
 • รูปแบบงาน : งานประจำ
 • วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์
 • เวลาทำงาน : 08:30 - 17:00

 
สนใจ : สมัครด้วยตนเอง หรือสมัครงาน Online มาที่ ส่วนทรัพยากรบุคคล บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เลขที่ 36/179, 36/183, 36/186 หมู่บ้าน RK BIZ CENTER ถนนมอเตอร์เวย์

แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

โทร. 0 2379 5099 ต่อ 2105, 085 112 4990

E-MAIL : hr@sahalife.co.th

ID LINE : 0851124990

 

คลิกเพื่อสมัครงาน >>

พนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (System Analyst) ด่วนมาก!!!

พนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (System Analyst) ด่วนมาก!!!
 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย หญิง อายุ 22 40 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิศวกรรมซอฟท์แวร์
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่ง System Analysis ไม่น้อยกว่า 1 ปี และควรมีความรู้ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน
  ความรู้ในเรื่อง Requirement Management
 • มีความรู้ในเรื่อง Unified Modeling Language / ทักษะในการสื่อสาร การสร้างสัมพันธภาพรวมถึงการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา
 • ใช้ Object Oriented Analysis and Design ในการออกแบบซอฟท์แวร์
 • มีความรู้และประสบการณ์ในการใช้ฐานข้อมูล MS SQL, MY SQL
 • มีความรู้ในเรื่อง Software Development Process, Software Development Life Cycle
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป้นอย่างดี
 • ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 มาแล้วอย่างน้อย 2 เข็ม
รายละเอียดของงาน
 • จัดเก็บ non-function requirements ที่ระบบงานควรมีตาม compliance และ/ หรือ Standard ที่กำหนด
 • วิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลทั้งหมดและนำไปออกแบบเป็นระบบงาน และพัฒนาระบบงานข้อมูล
 • กำหนดแผนงานและระยะเวลาที่ใช้ในการพัฒนาระบบงาน และจัดทำเอกสารของระบบงาน
 • วางแผนการตรวจสอบความถูกต้องของระบบงานก่อนนำระบบไปใช้ และจัดทำเอกสารคู่มือการใช้ระบบงาน
 • ให้คำแนะนำและอบรม หรือสัมมนาในหัวข้อของระบบงาน
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
สวัสดิการ
 • เงินเดือน ตามตกลง
 •  ประกันสังคม
 •  กองทุนเงินทดแทน
 •  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 •  ประกันสุขภาพ OPD และ IPD
 •  ประกันชีวิต/อุบัติเหตุ
 •  เงินช่วยเหลือพนักงาน
 •  ตรวจสุขภาพประจำปี
 •  ยูนิฟอร์ม
 •  การฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัท
 •  อื่นๆ อีกมากมาย
ลักษณะงาน
 • รูปแบบงาน : งานประจำ
 • วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์
 • เวลาทำงาน : 08:30 - 17:00

 
สนใจ : สมัครด้วยตนเอง หรือสมัครงาน Online มาที่ ส่วนทรัพยากรบุคคล บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เลขที่ 36/179, 36/183, 36/186 หมู่บ้าน RK BIZ CENTER ถนนมอเตอร์เวย์

แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

โทร. 0 2379 5099 ต่อ 2105, 085 112 4990

E-MAIL : hr@sahalife.co.th

ID LINE : 0851124990

 

คลิกเพื่อสมัครงาน >>

พนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (โปรแกรมเมอร์)

พนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (โปรแกรมเมอร์) ด่วนมาก!!!
 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย หญิง อายุ 22 40 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
 • มีทักษะหลัก : Programing : C#, Advanced SQL Script, procedure script, DevExpress ,Cystral Report
 • มีทักษะเสริม : PHP,JavaScript,CSS,Node JS, itextsharp (ถ้ามี จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • หากมีทักษะด้านการจัดการ Database และมีประสบการณ์วิเคราะห์ด้านการพัฒนาระบบร่วมด้วย ** จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • unit test ตรวจสอบ performance ระบบที่ได้รับมอบหมายในเชิงเทคนิคและมีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
 • มีทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน
 • สามารถทำงานภายใต้สภาวะแรงกดดันได้
 • ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 มาแล้วอย่างน้อย 2 เข็ม
รายละเอียดของงาน
 • เขียน พัฒนา และแก้ไขโปรแกรม เพื่อรองรับการใช้งานภายในบริษัทสนับสนุนการใช้งาน และปรับปรุงโปรแกรม
 • ให้คำแนะนำผู้ใช้งานโปรแกรมภายในบริษัท
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สวัสดิการ
 • เงินเดือน ตามตกลง
 •  ประกันสังคม
 •  กองทุนเงินทดแทน
 •  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 •  ประกันสุขภาพ OPD และ IPD
 •  ประกันชีวิต/อุบัติเหตุ
 •  เงินช่วยเหลือพนักงาน
 •  ตรวจสุขภาพประจำปี
 •  ยูนิฟอร์ม
 •  การฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัท
 •  อื่นๆ อีกมากมาย
ลักษณะงาน
 • รูปแบบงาน : งานประจำ
 • วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์
 • เวลาทำงาน : 08:30 - 17:00

 
สนใจ : สมัครด้วยตนเอง หรือสมัครงาน Online มาที่ ส่วนทรัพยากรบุคคล บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เลขที่ 36/179, 36/183, 36/186 หมู่บ้าน RK BIZ CENTER ถนนมอเตอร์เวย์

แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

โทร. 0 2379 5099 ต่อ 2105, 085 112 4990

E-MAIL : hr@sahalife.co.th

ID LINE : 0851124990

 

คลิกเพื่อสมัครงาน >>

พนักงานยานพาหนะ ด่วนมาก!!!

พนักงานยานพาหนะ ด่วนมาก!!!
 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ:ชาย อายุ 25 - 35 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • ต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์เป็นของตัวเอง
 • หากมีประสบการณ์ด้านขับรถยนต์ให้กับผู้บริหารภายในบริษัท อย่างน้อย 1 2 ปี (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีทักษะที่ดีในการติดต่อสื่อสาร เจรจากับผู้อื่น มีความรับผิดชอบสูง ละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์ อดทน รักในงานที่ทำ สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี มีความสุภาพอ่อนน้อม และสามารถทำงานภายใต้เเรงกดดันได้ดี 
 • สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาทำการและวันหยุดได้
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
 • รู้จักเส้นทางทั้งในกรุงเทพฯ เเละต่างจังหวัดได้เบื้องต้น
รายละเอียดของงาน
 • ขับรถยนต์ภายในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 • ดูแล รักษา ทำความสะอาดรถยนต์ เเละตรวจสอบสภาพรถยนต์ให้พร้อมใช้งานอยู่สม่ำเสมอ
 • ตรวจสอบระยะเวลาการซ่อมบำรุงรถยนต์ การชำระภาษีรถยนต์ และการต่อประกันภัยรถยนต์ ตามกำหนดระยะเวลา
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สวัสดิการ
 • เงินเดือน ตามตกลง
 •  ประกันสังคม
 •  กองทุนเงินทดแทน
 •  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 •  ประกันสุขภาพ OPD และ IPD
 •  ประกันชีวิต/อุบัติเหตุ
 •  เงินช่วยเหลือพนักงาน
 •  ตรวจสุขภาพประจำปี
 •  ยูนิฟอร์ม
 •  การฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัท
 •  อื่นๆ อีกมากมาย
ลักษณะงาน
 • รูปแบบงาน : งานประจำ
 • วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์
 • เวลาทำงาน : 08:30 - 17:00

 
สนใจ : สมัครด้วยตนเอง หรือสมัครงาน Online มาที่ ส่วนทรัพยากรบุคคล บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เลขที่ 36/179, 36/183, 36/186 หมู่บ้าน RK BIZ CENTER ถนนมอเตอร์เวย์

แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

โทร. 0 2379 5099 ต่อ 2105, 085 112 4990

E-MAIL : hr@sahalife.co.th

ID LINE : 0851124990

 

คลิกเพื่อสมัครงาน >>

พนักงานส่งเสริมการตลาด ด่วนมาก!!!

พนักงานส่งเสริมการตลาด ด่วนมาก!!!
 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย - หญิง อายุ 22 45 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา (หากจบสาขาการตลาด , การบริหารธุรกิจ , เศรษฐศาสตร์ ,การจัดการ , นิเทศศาสตร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีความสามารถในการประสานงานกับสหกรณ์และพัฒนาธุรกิจร่วมกับบุคคลในสหกรณ์ หากมีประสบการณ์
  ด้านงานสหกรณ์หรือเป็นผู้นำในการทำกิจกรรมต่างๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรับผิดชอบสูง อดทน กระตือรือร้น ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีปรับตัวเข้ากับผู้อื่นในองค์กรได้ดี
 • มีรถยนต์ส่วนตัวและใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • ถ้าอาศัยในพื้นที่ที่รับผิดชอบ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 มาแล้วอย่างน้อย 2 เข็ม
รายละเอียดของงาน
 • ประสานงานกับผู้นำองค์กร/สหกรณ์และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ณ องค์กร สำนักงานสหกรณ์ต่างๆ ทั้งที่เป็น ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และสหกรณ์ทั่วประเทศ (ตามที่ได้รัมอบหมายเขตพื้นที่รับผิดชอบ
 • เพื่อนำเสนอรูปแบบการดำเนินธุรกิจประกันชีวิตในสหกรณ์ร่วมกับบริษัทฯ พร้อมทั้งให้ข้อมูลด้านรูปแบบการประกันชีวิตที่บริษัทฯ จัดขึ้นเพื่อให้บริการแก่สหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์ดำเนินธุรกิจร่วมกับบริษัทฯ (ไม่ใช่งานตัวแทนขายประกันชีวิต)
 • เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ เพื่อเสนอโครงการต่างๆเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บริษัท
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สวัสดิการ
 • เงินเดือน ตามตกลง
 •  ประกันสังคม
 •  กองทุนเงินทดแทน
 •  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 •  ประกันสุขภาพ OPD และ IPD
 •  ประกันชีวิต/อุบัติเหตุ
 •  เงินช่วยเหลือพนักงาน
 •  ตรวจสุขภาพประจำปี
 •  ยูนิฟอร์ม
 •  การฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัท
 •  อื่นๆ อีกมากมาย
ลักษณะงาน
 • รูปแบบงาน : งานประจำ
 • วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์
 • เวลาทำงาน : 08:30 - 17:00

 
สนใจ : สมัครด้วยตนเอง หรือสมัครงาน Online มาที่ ส่วนทรัพยากรบุคคล บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เลขที่ 36/179, 36/183, 36/186 หมู่บ้าน RK BIZ CENTER ถนนมอเตอร์เวย์

แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

โทร. 0 2379 5099 ต่อ 2105, 085 112 4990

E-MAIL : hr@sahalife.co.th

ID LINE : 0851124990

 

คลิกเพื่อสมัครงาน >>

พนักงานบัญชี ด่วนมาก!!!

พนักงานบัญชี ด่วนมาก!!!
 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศหญิง อายุ 23 40 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาบัญชี สาขาการเงิน สาขาการเงินและการธนาคาร บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีประสบการณ์ด้านบัญชี อย่างน้อย 1 - 3 ปี (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีทักษะที่ดีในการติดต่อสื่อสาร เจรจากับผู้อื่น มีความรับผิดชอบสูง ละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์ อดทน รักในงานที่ทำ สามารถทำงานภายใต้เเรงกดดันได้ดี และปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft offices หรือโปรแกรมทางบัญชี ได้เป็นอย่างดี
 • มุ่งเน้นการทำงานเป็นทีมและยืดหยุ่นในการทำงานล่วงเวลาได้ตามต้องการ
 • หากมีใบอนุญาตผู้สอบบัญชี (CPA) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 มาแล้วอย่างน้อย 2 เข็ม
รายละเอียดของงาน
 • ตรวจสอบข้อมูลทางบัญชี และเอกสารทางการเงิน เพื่อบันทึกบัญชีทุกประเภท / คีย์ข้อมูลบัญชีในโปรแกรมสำเร็จรูป
 • บันทึกบัญชีทุกประเภทคำนวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน และตรวจสอบยอดวัสดุคงเหลือ เพื่อบันทึกค่าใช้จ่าย
 • จัดทำรายงานทางบัญชี / การเงิน ทุกประเภท รวมถึงงบการเงิน
 • จัดทำรายงานการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (RBC)
 • ควบคุม ดูเเล การเบิกจ่ายเอกสารทางการเงิน เช่น ใบรับเงินชั่วคราว เป็นต้น
 • ตรวจสอบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สวัสดิการ
 • เงินเดือน ตามตกลง
 •  ประกันสังคม
 •  กองทุนเงินทดแทน
 •  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 •  ประกันสุขภาพ OPD และ IPD
 •  ประกันชีวิต/อุบัติเหตุ
 •  เงินช่วยเหลือพนักงาน
 •  ตรวจสุขภาพประจำปี
 •  ยูนิฟอร์ม
 •  การฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัท
 •  อื่นๆ อีกมากมาย
ลักษณะงาน
 • รูปแบบงาน : งานประจำ
 • วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์
 • เวลาทำงาน : 08:30 - 17:00

 
สนใจ : สมัครด้วยตนเอง หรือสมัครงาน Online มาที่ ส่วนทรัพยากรบุคคล บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เลขที่ 36/179, 36/183, 36/186 หมู่บ้าน RK BIZ CENTER ถนนมอเตอร์เวย์

แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

โทร. 0 2379 5099 ต่อ 2105, 085 112 4990

E-MAIL : hr@sahalife.co.th

ID LINE : 0851124990

 

คลิกเพื่อสมัครงาน >>

พนักงานกำกับกิจการ ด่วนมาก!!!

พนักงานกำกับกิจการ ด่วนมาก!!!
 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย - หญิงอายุ 25 - 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการกำกับดูเเลกิจการ การบริหารความเสี่ยง นิติสาสตร์บัณฑิต รัฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีประสบการณ์ด้านกำกับกิจการ อย่างน้อย 1 2 ปี (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีทักษะที่ดีในการติดต่อสื่อสาร เจรจากับผู้อื่น มีความรับผิดชอบสูง ละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์ อดทน รักในงานที่ทำ สามารถทำงานภายใต้เเรงกดดันได้ดี และปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft offices ได้เป็นอย่างดี
 • มุ่งเน้นการทำงานเป็นทีมและยืดหยุ่นในการทำงานล่วงเวลาได้ตามต้องการ
รายละเอียดของงาน
 • ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อที่ได้รับเเจ้งจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และสามารถกำหนดแผนดำเนินงานได้
 • ปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านธุรการ เอกสาร พัสดุ รวมทั้งการประสานงานด้านต่างๆ ของส่วนงานกำกับกิจการ
 • กำหนดการกำกับกิจการในธุรกิจประกันให้สอดคล้องตามระเบียบ
 • ติดต่อประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายใน
 • จัดทำเอกสารในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
 • เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำกับกิจการประจำเดือน
 • อัพเดทกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันเเละปราบปรามการฟอกเงิน และต่อต้านการสนับสนุนการเงินแก่การก่อการร้าย
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สวัสดิการ
 • เงินเดือน ตามตกลง
 •  ประกันสังคม
 •  กองทุนเงินทดแทน
 •  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 •  ประกันสุขภาพ OPD และ IPD
 •  ประกันชีวิต/อุบัติเหตุ
 •  เงินช่วยเหลือพนักงาน
 •  ตรวจสุขภาพประจำปี
 •  ยูนิฟอร์ม
 •  การฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัท
 •  อื่นๆ อีกมากมาย
ลักษณะงาน
 • รูปแบบงาน : งานประจำ
 • วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์
 • เวลาทำงาน : 08:30 - 17:00

 
สนใจ : สมัครด้วยตนเอง หรือสมัครงาน Online มาที่ ส่วนทรัพยากรบุคคล บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เลขที่ 36/179, 36/183, 36/186 หมู่บ้าน RK BIZ CENTER ถนนมอเตอร์เวย์

แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

โทร. 0 2379 5099 ต่อ 2105, 085 112 4990

E-MAIL : hr@sahalife.co.th

ID LINE : 0851124990

 

คลิกเพื่อสมัครงาน >>

พนักงานพิจารณารับประกัน ด่วนมาก!!!

พนักงานพิจารณารับประกัน ด่วนมาก!!!
 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย หญิง อายุ 25 35 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา Nursing, Medical technology , ประกัน,สถิติ
 • มีความรู้ด้านการคัดเลือกภัย
 • มีความรู้ทางด้านประกันชีวิต
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • สามารถคิดวิเคราะห์และวางแผนการทำงานได้
 • มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องในงานอย่างน้อย 2 ปี
 • หากมีความรู้ทางการแพทย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียดของงาน
 • พิจารณาและประเมินความเสี่ยงภัย รวมทั้งตัดสินใจและแก้ปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งของตนเองและทีมงาน
 • เข้าร่วมและสนับสนุนการดำเนินโครงการต่างๆ ของหน่วยงานให้บรรลุตามเป้าหมาย
 • การพัฒนาระบบและกระบวนการ ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
สวัสดิการ
 •  เงินเดือน ตามตกลง
 •  ประกันสังคม
 •  กองทุนเงินทดแทน
 •  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 •  ประกันสุขภาพ OPD และ IPD
 •  ประกันชีวิต/อุบัติเหตุ
 •  เงินช่วยเหลือพนักงาน
 •  ตรวจสุขภาพประจำปี
 •  ยูนิฟอร์ม
 •  การฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัท
 •  อื่นๆ อีกมากมาย
ลักษณะงาน
 • รูปแบบงาน : งานประจำ
 • วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์
 • เวลาทำงาน : 08:30 - 17:00

 
สนใจ : สมัครด้วยตนเอง หรือสมัครงาน Online มาที่ ส่วนทรัพยากรบุคคล บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เลขที่ 36/179, 36/183, 36/186 หมู่บ้าน RK BIZ CENTER ถนนมอเตอร์เวย์

แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

โทร. 0 2379 5099 ต่อ 2105, 085 112 4990

E-MAIL : hr@sahalife.co.th

ID LINE : 0851124990

 

คลิกเพื่อสมัครงาน >>

พนักงานคณิตศาสตร์ประกันภัย ด่วนมาก!!!

พนักงานคณิตศาสตร์ประกันภัย ด่วนมาก!!!
 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาคณิตศาสตร์ประกันภัย สถิติประยุกต์ บริหารความเสี่ยง หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรับผิดชอบสูง อดทน กระตือรือร้น สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี และ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ดี
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS. Office ได้เป็นอย่างดี หรือหากสามารถ
 • เขียนโปรแกรม VBA / Actuarial software ได้ดีบริษัทจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • หากมีประสบการณ์ในธุรกิจประกันภัยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 มาแล้วอย่างน้อย 2 เข็ม
รายละเอียดของงาน
 • จัดทำรายงานสำรองประกันภัยราคาบัญชีและสำรองประกันภัยราคาประเมิน
 • จัดทำรายงานการทดสอบความอ่อนไหวของหนี้สิน (Sensitivity Test), และ
 • รายงานการทดสอบความเพียงพอ ของหนี้สิน Liability Adequacy Test (LAT) ตลอดจนหมายเหตุประกอบงบการเงิน
 • จัดทำรายงานการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (RBC) และรายงานการทดสอบสภาวะวิกฤต (Stress Test) เช่น การทดสอบสภาวะวิกฤต สำหรับการจ่ายเงินปันผล สำหรับปัจจัยตามภาวะเศรษฐกิจโลก และสำหรับปัจจัยที่กำหนดตามการบริหารความเสี่ยง ERM/ORSA
 • จัดทำรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติและข้อมูลภาพรวมของธุรกิจประกันภัย
 • จัดทำรายงานสถิติธุรกิจประกันภัยตามที่สำนักงาน คปภ.กำหนด
 • ติดต่อประสานงานสำนักงาน คปภ. และจัดทำรายงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง นำส่งสำนักงาน คปภ.
สวัสดิการ
 •  เงินเดือน ตามตกลง
 •  ประกันสังคม
 •  กองทุนเงินทดแทน
 •  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 •  ประกันสุขภาพ OPD และ IPD
 •  ประกันชีวิต/อุบัติเหตุ
 •  เงินช่วยเหลือพนักงาน
 •  ตรวจสุขภาพประจำปี
 •  ยูนิฟอร์ม
 •  การฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัท
 •  อื่นๆ อีกมากมาย
ลักษณะงาน
 • รูปแบบงาน : งานประจำ
 • วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์
 • เวลาทำงาน : 08:30 - 17:00

 
สนใจ : สมัครด้วยตนเอง หรือสมัครงาน Online มาที่ ส่วนทรัพยากรบุคคล บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เลขที่ 36/179, 36/183, 36/186 หมู่บ้าน RK BIZ CENTER ถนนมอเตอร์เวย์

แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

โทร. 0 2379 5099 ต่อ 2105, 085 112 4990

E-MAIL : hr@sahalife.co.th

ID LINE : 0851124990

 

คลิกเพื่อสมัครงาน >>

พนักงานประกันภัยต่อ ด่วนมาก!!!

พนักงานประกันภัยต่อ ด่วนมาก!!!
 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาคณิตศาสตร์ประกันภัย สถิติประยุกต์ บริหารความเสี่ยง หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรับผิดชอบสูง อดทน กระตือรือร้น สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี และ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ดี
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS. Office ได้เป็นอย่างดี หรือหากสามารถ
 • เขียนโปรแกรม VBA / Actuarial Software ได้ดี บริษัทจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • หากมีประสบการณ์ในธุรกิจประกันภัยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษม
รายละเอียดของงาน
 • จัดทำรายงานเบี้ยประกันภัยต่อ/ค่านายหน้า/ค่าสินไหมทดแทน/ ฯลฯ
 • จัดทำทะเบียนการเอาประกันภัยต่อ
 • จัดทำบัญชีการเอาประกันภัยต่อ (Statement of Account)
 • จัดทำรายงานสรุปการบริหารความเสี่ยงการประกันภัยต่อ
 • จัดทำรายงานวิเคราะห์ข้อมูลสถิติการประกันภัยต่อ
 • ศึกษาวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลแบบประกันภัยสำหรับการเอาประกันภัยต่อ
 • ติดต่อประสานงานกับบริษัทรับประกันภัยต่อทั้งภายในและภายนอกประเทศ
 • ติดต่อประสานงานสำนักงาน คปภ. และจัดทำรายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง นำส่งสำนักงาน คปภ.
สวัสดิการ
 •  เงินเดือน ตามตกลง
 •  ประกันสังคม
 •  กองทุนเงินทดแทน
 •  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 •  ประกันสุขภาพ OPD และ IPD
 •  ประกันชีวิต/อุบัติเหตุ
 •  เงินช่วยเหลือพนักงาน
 •  ตรวจสุขภาพประจำปี
 •  ยูนิฟอร์ม
 •  การฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัท
 •  อื่นๆ อีกมากมาย
ลักษณะงาน
 • รูปแบบงาน : งานประจำ
 • วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์
 • เวลาทำงาน : 08:30 - 17:00

 
สนใจ : สมัครด้วยตนเอง หรือสมัครงาน Online มาที่ ส่วนทรัพยากรบุคคล บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เลขที่ 36/179, 36/183, 36/186 หมู่บ้าน RK BIZ CENTER ถนนมอเตอร์เวย์

แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

โทร. 0 2379 5099 ต่อ 2105, 085 112 4990

E-MAIL : hr@sahalife.co.th

ID LINE : 0851124990

 

คลิกเพื่อสมัครงาน >>

พนักงานกำกับผลิตภัณฑ์ ด่วนมาก!!!

พนักงานกำกับผลิตภัณฑ์ ด่วนมาก!!!
 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาคณิตศาสตร์ประกันภัย สถิติประยุกต์ บริหารความเสี่ยง หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรับผิดชอบสูง อดทน กระตือรือร้น สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี และ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ดี
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS. Office ได้เป็นอย่างดี หรือหากสามารถ
 • เขียนโปรแกรม VBA / Actuarial Software ได้ดี บริษัทจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • หากมีประสบการณ์ในธุรกิจประกันภัยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียดของงาน
 • จัดทำสมุดอัตราเบี้ยประกันภัยและมูลค่ากรมธรรม์ประกันภัย
 • จัดทำแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัย และเอกสารประกอบกรมธรรม์ประกันภัย
 • จัดทำรายงานผลการทดสอบผลกำไรผลิตภัณฑ์ประกันภัย (Profit Test)
 • ศึกษาวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย
 • ศึกษาวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลประมวลผลพฤติกรรมทางการตลาด
 • ติดต่อประสานงานสำนักงาน คปภ. และจัดทำรายงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง นำส่งสำนักงาน คปภ.
สวัสดิการ
 •  เงินเดือน ตามตกลง
 •  ประกันสังคม
 •  กองทุนเงินทดแทน
 •  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 •  ประกันสุขภาพ OPD และ IPD
 •  ประกันชีวิต/อุบัติเหตุ
 •  เงินช่วยเหลือพนักงาน
 •  ตรวจสุขภาพประจำปี
 •  ยูนิฟอร์ม
 •  การฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัท
 •  อื่นๆ อีกมากมาย
ลักษณะงาน
 • รูปแบบงาน : งานประจำ
 • วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์
 • เวลาทำงาน : 08:30 - 17:00

 
สนใจ : สมัครด้วยตนเอง หรือสมัครงาน Online มาที่ ส่วนทรัพยากรบุคคล บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เลขที่ 36/179, 36/183, 36/186 หมู่บ้าน RK BIZ CENTER ถนนมอเตอร์เวย์

แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

โทร. 0 2379 5099 ต่อ 2105, 085 112 4990

E-MAIL : hr@sahalife.co.th

ID LINE : 0851124990

 

คลิกเพื่อสมัครงาน >>

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้
เปรียบเทียบสินค้า
0/4
ลบทั้งหมด
เปรียบเทียบ
Powered By MakeWebEasy Logo MakeWebEasy