จ่ายเบี้ยประกันภัยเพียงแค่วันละ 2 บาทกว่า ๆ ต่อวัน ให้ความคุ้มครองสูงสุดถึง 200,000 บาท รวมถึงประธานกลุ่ม เลขานุการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ คุ้มครองกรณีเสียชีวิตหรือประสบอุบัติเหตุ ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกสถานที่ทั่วโลก

บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัทของขบวนการสหกรณ์ไทย ที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นธุรกิจประกันชีวิตของขบวนการสหกรณ์ โดยมุ่งเน้นให้บริการคุ้มครองภัยเพื่อสหกรณ์จะได้ดำเนินการสร้างสวัสดิการความมั่นคงในชีวิตให้แก่บรรดาสมาชิกสหกรณ์ บุคคลในครอบครัวสมาชิก

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและตระหนักในภาระหน้าที่และการเสียสละของกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ในความมุ่งมั่นพัฒนาสหกรณ์ สร้างความเข้มแข็งให้สมาชิกได้ช่วยเหลือตนเอง ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก เพื่อความกินดีอยู่ดีและมีความสุข ด้วยความเอื้ออาทรและห่วงใย บริษัทฯ ได้จัด โครงการสวัสดิการประกันชีวิตกลุ่มและอุบัติเหตุกลุ่ม สำหรับคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ดังต่อไปนี้

ผลประโยชน์และความคุ้มครอง
สำหรับคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์
อายุ 16-65 ปี
แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4
1. กรณีเสียชีวิตโดยธรรมชาติ 100,000 100,000 50,000 50,000
2. กรณีประสบอุบัติเหตุ 100,000 100,000 50,000 50,000
2.1 เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 100,000 100,000 50,000 50,000
2.2 ตกเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร 100,000 100,000 50,000 50,000
2.3 สูญเสียมือ 2 ข้างตั้งแต่ข้อมือหรือเท้า 2 ข้างตั้งแต่ข้อเท้า หรือสายตา 2 ข้าง 100,000 100,000 50,000 50,000
2.4 สูญเสียมือ 1 ข้างตั้งแต่ข้อมือ และเท้า 1 ข้างตั้งแต่ข้อเท้า 100,000 100,000 50,000 50,000
2.5 สูญเสียมือ 1 ข้างตั้งแต่ข้อมือ และสายตา 1 ข้าง 100,000 100,000 50,000 50,000
2.6 สูญเสียเท้า 1 ข้างตั้งแต่ข้อเท้า และสายตา 1 ข้าง 100,000 100,000 50,000 50,000
2.7 สูญเสียมือ 1 ข้างตั้งแต่ข้อมือ 60,000 60,000 30,000 30,000
2.8 สูญเสียเท้า 1 ข้างตั้งแต่ข้อเท้า 60,000 60,000 30,000 30,000
2.9 สูญเสียสายตา 1 ข้าง 60,000 60,000 30,000 30,000
3. ค่ารักษาพยาบาล ต่อ อุบัติเหตุแต่ละครั้ง - 10,000 - 5,000
อัตราเบี้ยประกันภัยต่อคน 750 980 380 560
ผลประโยชน์และความคุ้มครอง
สำหรับคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์
อายุ 66-75 ปี
แผน 5 แผน 6
1. กรณีเสียชีวิตโดยธรรมชาติ 50,000 50,000
2. กรณีประสบอุบัติเหตุ 50,000 50,000
2.1 เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 50,000 50,000
2.2 ตกเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร 50,000 50,000
2.3 สูญเสียมือ 2 ข้างตั้งแต่ข้อมือหรือเท้า 2 ข้างตั้งแต่ข้อเท้า หรือสายตา 2 ข้าง 50,000 50,000
2.4 สูญเสียมือ 1 ข้างตั้งแต่ข้อมือ และเท้า 1 ข้างตั้งแต่ข้อเท้า 50,000 50,000
2.5 สูญเสียมือ 1 ข้างตั้งแต่ข้อมือ และสายตา 1 ข้าง 50,000 50,000
2.6 สูญเสียเท้า 1 ข้างตั้งแต่ข้อเท้า และสายตา 1 ข้าง 50,000 50,000
2.7 สูญเสียมือ 1 ข้างตั้งแต่ข้อมือ 30,000 50,000
2.8 สูญเสียเท้า 1 ข้างตั้งแต่ข้อเท้า 30,000 50,000
2.9 สูญเสียสายตา 1 ข้าง 30,000 30,000
3. ค่ารักษาพยาบาล ต่อ อุบัติเหตุแต่ละครั้ง 30,000 50,000
อัตราเบี้ยประกันภัยต่อคน (หญิง) 2,216 2,576
อัตราเบี้ยประกันภัยต่อคน (ชาย) 3,224 3,584
ผลประโยชน์และความคุ้มครอง
สำหรับคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์
อายุ 76-80 ปี
แผน 7
1. กรณีเสียชีวิตโดยธรรมชาติ 50,000
อัตราเบี้ยประกันภัยต่อคน (หญิง) 3,868
อัตราเบี้ยประกันภัยต่อคน (ชาย) 5,292
 • โดยสหกรณ์กรอกข้อความรายละเอียดในใบคำขอเอาประกันชีวิตกลุ่ม สำหรับผู้ถือกรมธรรม์


 • เลือกแผนความคุ้มครองอุบัติเหตุแผนใดแผนหนึ่งโดยขีดเครื่องหมายถูก () ลงในช่องสี่เหลี่ยมหน้าแผนความคุ้มครองที่เลือกในแบบฟอร์มสอบถามข้อมูลก่อนทำประกันอุบัติเหตุ


 • กรอกรายชื่อผู้เอาประกันภัยในแบบฟอร์มรายชื่อของบริษัทฯ • ส่งหลักฐานเอกสารที่กรอกข้อความชัดเจนส่งให้บริษัทฯ เอกสารถูกต้องครบถ้วนและได้ชำระเบี้ยประกันภัยแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการส่งมอบกรมธรรม์ให้กับสหกรณ์ต่อไป
 • เป็นกรรมการสหกรณ์ทุกประเภท รวมถึงประธานกลุ่ม เลขานุการกลุ่ม ผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ และที่ปรึกษา


 • เป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ (ต้องได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้ว)


 • ผู้ขอเอาประกันรายใหม่และเข้าระหว่างปีต้องกรอกใบคำขอฯ(สำหรับสมาชิกผู้ขอเอาประกันทุกราย


 • การต่อสัญญากรมธรรม์ขอให้สหกรณ์แจ้งหนังสือการต่อสัญญาส่งให้บริษัทฯ พร้อมส่งใบคำขอเอาประกันชีวิตกลุ่ม (สำหรับผู้ถือกรมธรรม์) และรายชื่อผู้ทำประกันรายเก่าและใบคำขอฯตาม ข้อ 3. สำหรับผู้เอาประกันรายใหม่ ก่อนถึงวันสิ้นสุดความคุ้มครองตามกรมธรรม์ไม่น้อยกว่า 15 วัน


 • การชำระเบี้ยประกันภัยให้ชำระก่อน หรือภายในวันครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัย


 • จำนวนผู้ขอเอาประกันภัยขั้นต่ำ 10 คนขึ้นไป
 • กรณีกรรมการสหกรณ์ ประธานกลุ่ม เลขานุการกลุ่ม ผู้ตรวจกิจการสหกรณ์ ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ้นจากตำแหน่งในสหกรณ์ สหกรณ์จะต้องแจ้งรายชื่อให้บริษัทฯ เพื่อบริษัทฯจะได้ดำเนินการคืนเบี้ยประกันภัยตามสัดส่วนระยะเวลาที่ไม่คุ้มครองต่อไปหรือสหกรณ์มีความประสงค์จะให้กรรมการสหกรณ์ ประธานกลุ่ม เลขานุการกลุ่ม ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ได้รับความคุ้มครองต่อ ให้สหกรณ์แต่งตั้งบุคคลเหล่านั้นเป็นที่ปรึกษาสหกรณ์อย่างเป็นทางการ


 • เอกสารนี้เป็นการสรุปผลประโยชน์โดยสังเขป ทั้งนี้เงื่อนไขและความคุ้มครองอย่างสมบูรณ์จะถูกระบุอยู่ในกรมธรรม์ ผู้เอาประกันควรทำความเข้าใจความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สหกรณ์ที่ท่านเป็นสมาชิก หรือที่ บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ชื่อ - นามสกุล
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หน่วยงาน / สหกรณ์
ผลิตภัณฑ์ที่สนใจ
ที่อยู่
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้
เปรียบเทียบสินค้า
0/4
ลบทั้งหมด
เปรียบเทียบ
Powered By MakeWebEasy Logo MakeWebEasy