ร่วมดำเนินธุรกิจประกันชีวิตตามหลักการช่วยเหลือตัวเองและการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อให้บริการคุ้มครองภัยแก่บรรดาสหกรณ์และสมาชิกอย่างเป็นธรรม ในอัตราดอกเบี้ยประกันชีวิตที่เหมาะสมกับรายได้ของสมาชิก ทั้งเพื่อส่งเสริมให้มีการประหยัดเก็บออมทรัพย์อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ให้เกิดความมั่นคงในการดำรงชีวิตและที่สำคัญเป็นการสร้างแหล่งเงินทุนของ ขบวนการสหกรณ์อีกทางหนึ่งด้วย

บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

เป็นบริษัทประกันชีวิตหนึ่งเดียวของขบวนการสหกรณ์ไทยที่มีผู้ถือหุ้น เป็นสหกรณ์ประเภทต่างๆ ทั้ง 7 ประเภท คือ

1. สหกรณ์การเกษตร

2. สหกรณ์ประมง

3. สหกรณ์นิคม

4. สหกรณ์ร้านค้า

5. สหกรณ์บริการ

6. สหกรณ์ออมทรัพย์

7. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

คณะผู้เริ่มก่อการจัดตั้งบริษัท

  1. นายอวยผล กนกวิจิตร (อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์)
  2. นายอนันต์ ชำนาญกิจ (อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์)
  3. พลตำรวจโท เฉลิม โรจนประดิษฐ (ประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย)
  4. นายเกษม ไม้เรียง (ผู้แทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร)
  5. ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา (ผู้แทนชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด)
  6. นายจันทร์แก้ว เมืองใจ (ผู้แทนชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด)
  7. นายสินธ์ กีรตยาคม (ผู้แทนชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด)
  8. นางวรรณี รัตนวราหะ (ผู้อำนวยการกองวิชาการ กรมส่งเสริมสหกรณ์)

พ.ศ. 2518

โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกับสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ร่วมศึกษาความเป็นไปได้โดยความร่วมมือกับ Volunteer Development Corps. (VDC) โดยเสนอตั้งบริษัทประกันภัยแบบสหกรณ์ในรูปความรับผิดชอบร่วมกัน

กรมส่งเสริมสหกรณ์และสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิ Friedrich Ebert Stiftung (FES) ศึกษาความเป็นไปได้ในการ ก่อตั้งบริษัทประกันภัยในสหกรณ์ จัดประชุม ระดมแนวคิดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้นำ สหกรณ์ทั่วประเทศ โดยการสนับสนุนของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์,กระทรวงพาณิชย์, กรมการประภัย

พ.ศ. 2525

พ.ศ. 2529

กรมส่งเสริมสหกรณ์มีหนังสือเผยแพร่แนวคิด ชี้แจง ทำความเข้าใจ และเชิญชวนสหกรณ์ทั่ว ประเทศระดมทุนเพื่อจัดตั้งบริษัทสหกรณ์ประกันภัย ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด โดยทั้งนี้ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ในฐานะ นายทะเบียนสหกรณ์) ได้พิจารณาเห็นชอบใน หลักการ โดยสรุปได้ว่า "การถือหุ้นในบริษัท ประกันภัยของสหกรณ์ ให้ถือว่านายทะเบียน สหกรณ์ได้อนุญาตไว้แล้ว ตามความในมาตรา 21 (8) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พุทธศักราช 2511 โดยสหกรณ์ไม่ต้องขอ อนุญาตอีก

27 กรกฎาคม

กระทรวงพาณิชย์ โดย ฯพณฯ อุทัย พิมพ์ใจชน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย เห็นชอบใน หลักการโครงการจัดตั้งบริษัทประกันภัยของ

สหกรณ์ โดยกำหนดเงื่อนไขไว้ 6 ข้อ ตาม หนังสือกระทรวงพาณิชย์


12 ตุลาคม

คณะรัฐมนตรี มีมติ เห็นชอบ อนุมัติให้ดำเนิน การได้โดยให้อยู่ภายใต้เงื่อนไข 6 ข้อ โดยเคร่ง ครัด

พ.ศ. 2536

พ.ศ. 2537

28 กุมภาพันธ์

ได้ยื่นขออนุญาตจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท


24 ตุลาคม

ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประกันชีวิต โดยกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์

17 มีนาคม

บริษัทดำเนินการประกอบธุรกิจประกันชีวิต เป็นบริษัทลำดับที่ 13 ของบริษัทประกันชีวิต ในประเทศไทย สำนักงานใหญ่แห่งแรกตั้งอยู่ที่ เลขที่ 13 อาคารบุญจิราธร สันนิบาตสหกรณ์ แห่งประเทศไทย ถนนพิชัย แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร


1 เมษายน

บริษัทเริ่มให้ความคุ้มครองสหกรณ์ออมทรัพย์

ครูร้อยเอ็ด จำกัด เป็นครั้งแรก

พ.ศ. 2538

พ.ศ. 2554

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม ได้รับการจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้
เปรียบเทียบสินค้า
0/4
ลบทั้งหมด
เปรียบเทียบ
Powered By MakeWebEasy Logo MakeWebEasy