เป็นองค์กรนำด้านธุรกิจประกันชีวิตของสหกรณ์เพื่อสหกรณ์ สมาชิกสหกรณ์ และปวงชนในการเสริมสร้างเสถียรภาพทางการเงิน และความมั่นคงในชีวิต เศรษฐกิจและสังคม

1. ส่งเสริมสนับสนุนให้ธุรกิจประกันชีวิตมีบทบาทสำคัญ ในการสร้างเสริมความแข็งแกร่งของระบบสหกรณ์ สมาชิกสหกรณ์และประชาชนทั่วไปให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยการพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่หลากหลายตามความต้องการของสหกรณ์หรือผู้บริโภคไว้บริการเพื่อประโยชน์และความพึงพอใจ รวมถึงการขยายเครือข่ายการตลาดให้ครอบคลุม

2. ส่งเสริมสนับสนุนการออมเงินและการคุ้มครองชีวิตแก่สมาชิกสหกรณ์ หรือผู้เอาประกันภัยทั่วไปให้มีหลักประกันที่มั่นคง ตลอดจนช่วยลดความสูญเสีย ในกรณีที่สมาชิกผู้กู้เงินจากสหกรณ์จากไปก่อนเวลาอันควร เสริมสร้างความมั่นคงแก่สหกรณ์ เพื่อมุ่งสู่การเป็นสถาบันการเงินหลักของขบวนการสหกรณ์ไทย

3. พัฒนาสหกรณ์สมาชิกสหกรณ์และสังคมอย่างต่อเนื่องสนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์ทั้งในระดับชุมชน และประเทศรวมถึงรณรงค์ส่งเสริมและปลูกฝังค่านิยมที่ดีงามแก่เยาวชนไทย

4. พัฒนาเสริมสร้างประสิทธิภาพและระบบการบริหารจัดการองค์กรให้เป็นไปตามมาตรฐานของการประกอบธุรกิจประกันชีวิต มีการเชื่อมโยงข้อมูล กับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน การบริหารจัดการ และการนำธุรกิจก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน

5. สรรหาและพัฒนาบุคลากรในทุกระดับทำงานแบบมืออาชีพเพื่อให้ก้าวทันวิทยาการสมัยใหม่ มุ่งเน้นการทำงานเป็นทีมโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของบริษัท

6. เพิ่มประสิทธิภาพในการกำหนดนโยบายการบริหาร จัดการแบบบูรณาการเพื่อให้บริษัทมีผลประกอบการที่ดี สร้างความมั่นคงแก่องค์กรสหกรณ์ ผู้เอาประกัน ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย

1. เพื่อส่งเสริมให้สหกรณ์สร้างสรรค์รายได้ให้เกิดขึ้น

โดยจัดให้มี ธุรกิจสวัสดิการ เป็นแผนกหนึ่งของสหกรณ์เพื่อจัดสวัสดิการ ประกันชีวิตให้แก่สมาชิก ตามหลักกาช่วยตนเองและช่วยเหลือ ซึ่งกันและกัน

2. เพื่อส่งเสริมให้สหกรณ์ได้รับความคุ้มครองภัย

สร้างความมั่นคง และรายได้ที่ยั่งยืน และเพื่อยกระดับ

มาตราฐานความเป็นอยู่ ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้นแก่สมาชิกสหกรณ์และ บุคคลในครอบครัว

โดยการจัดสวัสดิการทำประกันชีวิตไว้กับ

บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ที่สหกรณ์ต่าง

ร่วมเป็นเจ้า ของกิจการ

3. เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์รู้จักการประหยัด

เก็บออมทรัพย์ อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง อีกทั้งได้

รับความคุ้มครองภัยร่วมด้วย เพื่อการมีหลักประกันอัน

มั่นคงต่อการดำรงชีวิตในวัยชรา

4. เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนกลางของขบวนการสหกรณ์

ในการพัฒนาสหกรณ์ และจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกและครอบครัว

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้
เปรียบเทียบสินค้า
0/4
ลบทั้งหมด
เปรียบเทียบ
Powered By MakeWebEasy Logo MakeWebEasy