พล.ต.อ.นิพจน์ วีระสุนทร

ประธานกรรมการ

พล.ต.ท.สมเดช ขาวขำ

รองประธานกรรมการ คนที่ 1

ผศ.ดร.เมธี สรรพานิช

รองประธานกรรมการ คนที่ 2

ว่าที่ร้อยตรี จรูญ ชูลาภ

กรรมการ

รศ.ธาดาศักดิ์ วชิรปรีชาพงษ์

กรรมการ

พล.ต.ท.ณพัฒน์ ศรีหิรัญ

กรรมการ

พล.ต.ท.วรวิทย์ ลิปิพันธ์

กรรมการ

ดร.ธนาวุธ แสงกาศนีย์

กรรมการ

นายนินนาท พัฒนวิบูลย์

กรรมการ

ดร.สหพล สังข์เมฆ

กรรมการเลขานุการ

พล.ต.ท.สมเดช ขาวขำ

ประธานกรรมการบริหาร

ผศ.ดร.เมธี สรรพานิช

กรรมการบริหาร

ว่าที่ร้อยตรี จรูญ ชูลาภ

กรรมการบริหาร

นางรัชนีพร พึงประสพ

กรรมการบริหารและเลขานุการ

1. พล.ต.อ.นิพจน์ วีระสุนทร

ที่ปรึกษา

2. ผศ.ดร.เมธี สรรพานิช

ประธานกรรมการ

3. พล.ต.ท.วรวิทย์ ลิปิพันธ์

กรรมการ

4. ดร.ธนาวุธ แสงกาศนีย์

กรรมการ

5. นายนินนาท พัฒนวิบูลย์

กรรมการ

6. ผศ.บรรเจิด พฤฒิกิตติ

กรรมการ

7. นางอาภา ไหลนานานุกูล

กรรมการ

8. นายชโลทร สุวรรณลาภเจริญ

กรรมการ

9. นางสาวสการะ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม

ผู้ช่วยเลขานุการ

10. นางสาวประภาวรินทร์ ศิริพิทยางกูร

ผู้ช่วยเลขานุการ

ผศ.ดร.เมธี สรรพานิช

ประธานกรรมการ

พล.ต.ท.วรวิทย์ ลิปิพันธ์

กรรมการ

ดร.ธนาวุธ แสงกาศนีย์

กรรมการ

ผศ. บรรเจิด พฤฒิกิตติ

กรรมการ

นายชโลทร สุวรรณลาภเจริญ

กรรมการและเลขานุการ

นางสาวประภาวรินทร์ ศิริพิทยางกูร

ผู้ช่วยเลขานุการ

1. รศ.ธาดาศักดิ์ วชิรปรีชาพงษ์

ประธานกรรมการ

2. พล.ต.ท.ณพัฒน์ ศรีหิรัญ

กรรมการ

3. ดร.สหพล สังข์เมฆ

กรรมการ

4. ผศ.ดร.พงษ์พิช เพชรสกุลวงศ์

กรรมการ

5. รศ.ดร.ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ

กรรมการ

6. นางรัชนีพร พึงประสพ

กรรมการ

7. นายอนิรุธ พงศ์วิทยานนท์

กรรมการและเลขานุการ

8. นางสาวจิตรานุช ยังให้ผล

ผู้ช่วยเลขานุการ

9. นายอนิรุธ หนูตอ

ผู้ช่วยเลขานุการ

10. นางสาวประภาวรินทร์ ศิริพิทยางกูร

ผู้ช่วยเลขานุการ

รศ. ธาดาศักดิ์ วชิรปรีชาพงษ์

ประธานกรรมการ

พล.ต.ท. ณพัฒน์ ศรีหิรัญ

กรรมการ

ดร. สหพล สังข์เมฆ

กรรมการ

ผศ.ดร. พงษ์พิช เพชรสกุลวงศ์

กรรมการ

รศ.ดร.ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ

กรรมการ

นางรัชนีพร พึงประสพ

กรรมการ

นายอินถ์ทัชฐะ ใจภูมิคำเขียว

กรรมการ

นายอนิรุธ พงศ์วิทยานนท์

กรรมการและเลขานุการ

นางสาวจิตรานุช ยังให้ผล

ผู้ช่วยเลขานุการ

นายอนิรุธ หนูตอ

ผู้ช่วยเลขานุการ

1. พล.ต.ท.ณพัฒน์ ศรีหิรัญ

ประธานกรรมการ

2. นายนินนาท พัฒนวิบูลย์

กรรมการ

3. พล.ต.ท.วรวิทย์ ลิปิพันธ์

กรรมการและเลขานุการ

4. น.ส.นิรชร ชวลิต

ผู้ช่วยเลขานุการ

5. นายพิสุทธิ์ นวลศรีทอง

ผู้ช่วยเลขานุการ

รศ.ธาดาศักดิ์ วชิรปรีชาพงษ์

ประธานกรรมการ

ผศ.ดร.เมธี สรรพานิช

กรรมการ

พล.ต.ท. ณพัฒน์ ศรีหิรัญ

กรรมการและเลขานุการ

นางสาวสิริรัตน์ จุ้ยเย็น

ผู้ช่วยเลขานุการ

นายพิสุทธิ์ นวลศรีทอง

ผู้ช่วยเลขานุการ

1. พล.ต.อ.นิพจน์ วีระสุนทร

ประธานกรรมการ

2. พล.ต.ท.สมเดช ขาวขำ

กรรมการ

3. ผศ.ดร.เมธี สรรพานิช

กรรมการ

4. ว่าที่ร้อยตรี จรูญ ชูลาภ

กรรมการ

5. รศ.ธาดาศักดิ์ วชิรปรีชาพงษ์

กรรมการ

6. ดร.สหพล สังข์เมฆ

กรรมการ

7. ดร.ธนาวุธ แสงกาศนีย์

กรรมการ

8. นายนินนาท พัฒนวิบูลย์

กรรมการ

9. นางรัชนีพร พึงประสพ

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

10.นางอาภา ไหลนานานุกูล

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

11. พล.ต.ต.ธงชัย โตงาม

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

12. นายอนิรุธ พงศ์วิทยานนท์

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

พล.ต.อ. นิพจน์ วีระสุนทร

ประธานกรรมการ

พล.ต.ท.สมเดช ขาวขำ

กรรมการ

ว่าที่ร้อยตรี จรูญ ชูลาภ

กรรมการ

รศ. ธาดาศักดิ์ วชิรปรีชาพงษ์

กรรมการ

ดร. สหพล สังข์เมฆ

กรรมการ

ดร.ธนาวุธ แสงกาศนีย์

กรรมการ

นายนินนาท พัฒนวิบูลย์

กรรมการ

ผศ.บรรเจิด พฤฒิกิตติ

กรรมการ

นายพิสุทธิ์ นวลศรีทอง

ผู้ช่วยเลขานุการ

รศ. ดร.ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ

กรรมการ

นายอานันท์ หินแก้ว

กรรมการ

นายชัยวุฒิ มัณฑะนานนท์

กรรมการ

นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง

กรรมการ

นางอาภา ไหลนานานุกูล

กรรมการ

นายพิสุทธิ์ นวลศรีทอง

ผู้ช่วยเลขานุการ

นายอนิรุธ พงศ์วิทยานนท์

กรรมการและเลขานุการ

นางสุดทิพากร ฉุนราชา

ผู้ช่วยเลขานุการ

1. พล.ต.ท. ณพัฒน์ ศรีหิรัญ

ประธานกรรมการ

2. ดร.ธนาวุธ แสงกาศนีย์

กรรมการ

3. ผศ.ดร. พงษ์พิช เพชรสกุลวงศ์

กรรมการ

4. ผศ.พ.ต.อ. สุรเชษฐ ชีรวินิจ

กรรมการ

5. นางนภาพร แดดภู่

กรรมการ

6. นายสมนึก แจ้งแจ่มจิตต์

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

พล.ต.ท. ณพัฒน์ ศรีหิรัญ

ประธานกรรมการ

ดร.ธนาวุธ แสงกาศนีย์

กรรมการ

ผศ.ดร. พงษ์พิช เพชรสกุลวงศ์

กรรมการ

ผศ.พ.ต.อ. สุรเชษฐ ชีรวินิจ

กรรมการ

นางนภาพร แดดภู่

กรรมการ

นายสมนึก แจ้งแจ่มจิตต์

เลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

1. พล.ต.ท. สมเดช ขาวขำ

ประธานกรรมการ

2. พล.ต.ท.วรวิทย์ ลิปิพันธ์

กรรมการ

3. นายสมชาย เมธาประภา

กรรมการ

4. นายวิชัย เลอเลิศไทยานุภาพ

กรรมการ

5. นางรัชนีพร พึงประสพ

กรรมการ

6. นายชโลทร สุวรรณลาภเจริญ

กรรมการและเลขานุการ

7. นายอดิศร ชมดง

ผู้ช่วยเลขานุการ

พล.ต.ท. สมเดช ขาวขำ

ประธานกรรมการ

พล.ต.ท.วรวิทย์ ลิปิพันธ์

กรรมการ

นายสมชาย เมธาประภา

กรรมการ

นายวิชัย เลอเลิศไทยานุภาพ

กรรมการ

นางรัชนีพร พึงประสพ

กรรมการ

นายชโลทร สุวรรณลาภเจริญ

กรรมการและเลขานุการ

นายอดิศร ชมดง

ผู้ช่วยเลขานุการ

1. ว่าที่ร้อยตรี จรูญ ชูลาภ

ประธานกรรมการ

2. ดร. สหพล สังข์เมฆ

กรรมการ

3. นายนินนาท พัฒนวิบูลย์

กรรมการ

4. ผศ.ดร. พงษ์พิช เพชรสกุลวงศ์

กรรมการ

5. นางนภาพร แดดภู่

กรรมการ

6. นางรัชนีพร พึงประสพ

กรรมการ

7. นายพิสุทธิ์ นวลศรีทอง

กรรมการ

8.นายอินถ์ทัชฐะ ใจภูมิคำเขียว

กรรมการและเลขานุการ

9.นางสาวนงค์ลักษณ์ ดำคลองตัน

ผู้ช่วยเลขานุการ

ว่าที่ร้อยตรี จรูญ ชูลาภ

ประธานกรรมการ

ดร. สหพล สังข์เมฆ

กรรมการ

นายนินนาท พัฒนวิบูลย์

กรรมการ

ผศ.ดร. พงษ์พิช เพชรสกุลวงศ์

กรรมการ

นางนภาพร แดดภู่

กรรมการ

นางรัชนีพร พึงประสพ

กรรมการ

นายพิสุทธิ์ นวลศรีทอง

กรรมการ

นายอินถ์ทัชฐะ ใจภูมิคำเขียว

กรรมการและเลขานุการ

นางสาวนงค์ลักษณ์ ดำคลองตัน

ผู้ช่วยเลขานุการ

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้
เปรียบเทียบสินค้า
0/4
ลบทั้งหมด
เปรียบเทียบ
Powered By MakeWebEasy Logo MakeWebEasy